ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 12/2011

Silniční obzor 12/2011

Prosincové číslo časopisu Silniční obzor obsahuje tyto články a informace:


Články

Povrchové vlastnosti vozovek (PVV) II.

V. Bolina

   Článek popisuje vývoj a současný stav objektivního hodnocení stavu pozemních komunikací a hospodaření se silniční sítí v ČR. Pro informaci o momentální špičce v oblasti multifunkčního sběru dat proměnných parametrů vozovek seznamuje čtenáře se zařízením, které se na základě požadavků trhu v USA a západní Evropě vyvinulo do komplexního řešení, které uspokojuje většinu potřeb moderní správy silniční sítě v této oblasti.

   The paper describes the present state and trends of objective evaluation of road network state and economy in the Czech Republic. It shows the actual top of multifunctional data collection concerning pavement variable parametres as well as devices, which in view United States and western Europe markets demands, have reached their complex structures. These tools now comply with modern road administration requests.

Intenzita, nehodovost a kapacita neřízených a řízených křižovatek v Praze 2009-2010

J. Adámek, R. Burgr

   Analýza dopravních nehod na křižovatkách v Praze za roky 2009 a 2010 ukázala, že rozšířený názor o vyšší bezpečnosti světelně řízených křižovatek ve srovnání s křižovatkami neřízenými (s předností v jízdě) v Praze automaticky neplatí. Neřízené křižovatky v Praze jsou při nižších intenzitách dopravy obecně bezpečnější než řízené.

   The analysis of traffic accidents at crossroads in Prague for 2009 and 2010 showed that widespread opinion of higher safety of signal controlled crossroads in comparison with non-controlled ones (with right-of-way traffic signs) is not automatically valid in Prague. There are non-controlled crossroads in Prague for lower traffic volumes generally safer than signal controlled ones.

Predikce ekonomických škod z dopravních nehod na okružních křižovatkách

P. Šenk, J. Ambros, A. Daňková

   Při rozhodování o zavedení určitých opatření v silniční dopravě je důležitou otázkou posuzování účinnosti variant navržených opatření a především snížení prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů. Navrhovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména stavebního charakteru, bývají investičně náročná. Pro tuto studii byly vybrány okružní křižovatky. Postup výpočtu zahrnuje stanovení očekávaných následků dopravních nehod, predikci globálního trendu bezpečnosti a finanční vyjádření ztrát z dopravní nehodovosti.

   While considering road construction implementation, it is important to assess the effectiveness of various variants in terms of safety and public budget expenditures as well. Proposed safety measures, mainly infrastructural ones, are usually capital intensive. For the purpose of the study roundabouts were selected. The calculation includes prediction of expected accident casualties, prediction of global safety trend and casualty financial losses calculation.

Nadrozměrná přeprava v podmínkách České republiky

I. Mahdalová, J. Petrů

   Článek se zabývá nadrozměrnou přepravou v podmínkách České republiky a zajištěním podmínek pro tuto přepravu z pohledu historie i současnosti. Poukazuje na velký počet povolovaných nadměrných přeprav ročně a na neexistenci chráněných tras pro nadměrné přepravy. Dále článek zmiňuje existenci Evropské směrnice, která doporučuje členským státům EU vybudovat celoevropskou síť koridorů pro přepravu nadměrných nákladů. Tato směrnice však není pro členské země závazná. V článku jsou uvedeny požadavky tuzemských přepravců na prostorové uspořádání pozemních komunikací a možnosti řešení současné nevyhovující situace.

   The article deals with excessive road transport in the Czech Republic surroundings and with providing conditions for the mentioned sort of transport from both historical and actual points of view. Huge amounts of permitted excessive transport and absence of specially declared routes for this kind of transport are also mentioned. European guidelines recommending the European Union member states construction of corridors for excessive road transport are also mentioned; however, the guidelines are of a recommendation and not binding nature. The paper shows the requirements of inland carriers regarding the spatial layout of roads and the current inadequate state of road infrastructure solutions.

Rubriky

Zprávy AIPCR/PIARC

  • Vyšlo poslední číslo letošního ročníku Routes/Roads

Informace

  • V jubilejním desátém ročníku soutěže Cesty městy bylo oceněno osm dopravních řešení
  • Prohlášení organizátorů konference Asfaltové vozovky 2011
  • Bezpečná dopravní infrastruktura 2011

Zprávy ŘSD

  • Ministerstvo dopravy a ŘSD přijímají opatření k eliminaci nekvalitních staveb silnic a dálnic

Recenze

  • Recenze odborné knihy

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství