ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 7-8/2015

Silniční obzor 7-8/2015

Prázdninové dvojčíslo časopisu Silniční obzor přináší tyto články a informace:


Články

Porovnanie dielektrických konštánt rôznych asfaltových zmesí vypočítaných z merania georadarom

A. Porubiaková

Dielektrická konštanta je najdôležitejšia elektrická vlastnosť cestných materiálov pri vyhodnocovaní údajov z GPR zariadenia. Hodnota dielektrickej konštanty je odlišná pre rôzne materiály používané v cestnom staviteľstve a má vplyv na rýchlosť šírenia signálu v asfaltových vrstvách.
Hlavným cieľom výskumu uvedeného v článku bolo porovnanie dielektrických konštánt rôznych asfaltových zmesí vypočítaných z časového prechodu vrstvou a pomeru amplitúd odrazu na povrchu asfaltovej vrstvy. Merania boli vykonané v laboratóriu a vo vonkajšom prostredí na vrstvách z troch rôznych asfaltových materiálov: asfaltový betón (AC), asfaltový koberec drenážny (PA) a asfaltový koberec mastixový (SMA). Pri meraní s georadarom (Ground Penetrating Radar - GPR) bola použitá anténa s centrálnou vysielacou frekvenciou 2 GHz. Anténa bola posúvaná ponad tri sekcie: povrch vozovky, oceľová platňa na povrchu vozovky a asfaltová doska na oceľovej platni. Dielektrická konštanta bola stanovená z časového intervalu medzi pozitívnymi vrcholmi amplitúd, ktoré predstavovali hrúbku asfaltovej dosky a z veľkosti amplitúd.
Bolo zistené, ako sa líšia dielektrické konštanty asfaltových materiálov AC, PA a SMA. Rozdiely v hodnotách dielektrických konštánt sa našli aj v závislosti od použitých výpočtových metód.

When measurements by a Ground Penetrating Radar are evaluated, a dielectric constant appears a very important pavement materials property. The numerical value of the dielectric constant for various road construction materials is different; it affects the signal velocity in pavement layers.
The main target of the research as introduced in this article is the comparison of various asphalts calculated from time transitions through a layer and from reflection amplitudes shown at the asphalt layer surface. The series of laboratory and in situ measurements were made on three different asphalts, i. e. Asphalt Concrete (AC), Porous Asphalt (PA) and Stone Mastic Asphalt (SMA). The Ground Penetrating Radar (GPR) with 2GHz antenna was used. The antenna was moved over three sections: the pavement surface, a steel plate on the pavement surface and an asphalt slab on the steel plate. The dielectric constant was determinated from time intervals between positive amplitude peaks representing the asphalt slab thickness and also from amplitudes values.
It was found how the dielectric constants of the AC, PA and SMA asphalts differ. Differences in dielectric constant values were also found in relation to calculation methods used.

Využitie mikroskopu pri zisťovaní mikrotextúry kameniva

Z. Florková

Na zisťovanie mikrotextúry boli vyvinuté početné metódy. V súčasnej dobe spolu s vývojom techniky sú tieto metódy analyzovania obrazu rozšírené o možnosť použitia mikroskopov, ktoré okrem získania vysoko kvalitných digitálnych snímok kameniva umožňujú získať aj trojrozmerný obraz skúmaného zrna.
Zrno kameniva môže byť nasnímané stereomikroskopom a s použitím príslušného softvéru je možné získať 3D obraz snímaného zrna. Príslušný softvér Nis Elements D zahŕňa interaktívny merací nástroj, ktorý umožňuje z 3D obrazu získať profil skúmaného zrna kameniva.
Z takto získaného profilu je následne možné hodnotiť mikrotextúru prostredníctvom štatistických charakteristík všeobecne vyžívaných na hodnotenie textúry povrchov ako napríklad stredná aritmetická odchýlka profilu (Ra), stredná kvadratická odchýlka profilu (Rq), koeficient asymetrie (Rsk) a taktiež koeficient špicatosti (Rku), ktorý predstavuje index sploštenia profilu.
Skenovaním mikroskopom boli získané profily rôznych zŕn a uvedené štatistické parametre boli použité na hodnotenie mikrotextúry. Výsledky získané prostredníctvom tejto metódy preukázali variabilitu hodnôt štatistických charakteristík medzi jednotlivými profilmi v rámci jedného zrna.

A lot of methods for detection and determination of aggregate microtexture have been developed. At present, in relation to technological progress the use of microscopes extends the scope of these methods; thus not only digital high-quality views, but also the three-dimensional high-quality digital images of the aggregate particles can be gained.
In this paper the stereomicroscope method is shown. An aggregate particle was scanned by a stereomicroscope and the 3-D image of the aggregate was created using the Nis Elements D software. The aggregate particle profiles were prepared from the 3D image by an interactive measurement tool of the software. Using these profiles statistical characteristics of the aggregate particles such as the mean arithmetic deviation of a profile (Ra), root mean square (Rq), asymetry of the profile (Rsk) and the index of the profile flattening (Rku) were determined.
The results of this method have shown a variability of statistical characteristics among various profiles obtained from a single aggregate particle.

Výzkum moderních cementobetonových vozovek

J. Grošek, V. Chupík, J. Stryk

V České republice je při výstavbě vozovek s cementobetonovým (CB) krytem používána technologie nevyztuženého CB krytu se spárami, které jsou osazeny kluznými trny a kotvami. Vzhledem k rozvoji výpočetní techniky a programů pracujících na principu metody konečných prvků, je možné detailnější posouzení chování konstrukcí vozovek, které jsou vystaveny dynamickému namáhání od těžké nákladní dopravy. Ověření výsledků modelování se provádí prostřednictvím naměřených deformací na reálných konstrukcích vozovek, na zkušebních trámcích v měřítku 1:1 a zkouškami v laboratorním zkušebním poli. Výsledky výzkumu budou mít dopad na dimenzování vozovek s CB kryty.

The technology of plain concrete pavements (JPCP) with dowels and tie bars in contraction joints is used in the Czech Republic. Considering the development of IT technologiesas well as that of software based on the finite element method more detailed assessment of road response to dynamic loads arising from heavy vehicles can be made. The verification of modelling results is carried out by measurement of deformations on real pavement structures, full scale beam tests and by laboratory testing field tests.
The research results will have an impact on concrete pavement dimensioning.

Medzinárodný index nerovnosti IRI a jazdný komfort

P. Múčka

Príspevok uvádza spracovanie a vyhodnotenie zriedkavých meraní pozdĺžnej výškovej nerovnosti povrchu vozovky, pri ktorých bola paralelne vyhodnocovaná úroveň jazdného komfortu pre rôzne druhy vozidiel a rôzne rýchlosti pohybu. Pozdĺžna nerovnosť je charakterizovaná medzinárodným indexom nerovnosti IRI a jazdný komfort je kvantifikovaný prostredníctvom efektívnej hodnoty frekvenčne váženého zrýchlenia na sedadle posádky vozidla definovaného v norme ISO 2631-1: 1997. Výsledky ukazujú značný rozptyl zrýchlenia na sedadle pre rovnaké hodnoty IRI a indikujú potrebu zohľadnenia povolenej rýchlosti komunikácie v klasifikácii pozdĺžnej nerovnosti.

The paper deals with the processing and evaluation of rare parallel measurements of the longitudinal road uneveness and the ride comfort to various vehicle types and to various speeds. The longitudinal road uneveness is characterized by the International Roughness Index (IRI) while the ride comfort is quantified through the root mean square value of the frequency-weighted acceleration at the seat surface in accordance with the ISO 2631-1: 1997 standard. The research results show a considerable variability of acceleration at the seat surface for the same IRI values and indicate the need of a necessity to involve the road speed lilmits in the longitudinal uneveness classification.

Nový prístup k posúdeniu kapacity dvojpruhových vjazdov do okružných križovatiek

A. Kociánová

Pri kapacitnom posúdení dvojpruhových vjazdov do štandardných dvojpruhových okružných križovatiek a turbo-okružných križovatiek sa v súčasných technických podmienkach uvažuje len s celkovou intenzitou dopravy na vjazde a tiež na okružnom páse. Otázkou je, či je vhodné počítať a posudzovať kapacitu dvojpruhových vjazdov ako celku bez ohľadu na skutočné vyťaženie jednotlivých pruhov na vjazde. Cieľom článku je poukázať na vplyv rôzneho vyťaženia jednotlivých pruhov na ich kapacitu a ukázať spôsob, ako je tento fakt pri výpočte a posúdení kapacity možné zohľadniť.

At present, in current technical guidelines, in the task of two-lane drives or entrances into standard two-lane roundabouts and turbo-roundabouts capacity evaluation only overall entrance and circulating lane traffic flows are considered. The question is whether the two-lane entrance capacity calculation and evaluation as a whole is appropriate regardless of the real lanes utilization at the entrance.
The aim of this article is to show the influence of different lanes utilization on their capacity and to show how this fact can be taken into account in the capacity calculation and evaluation.

Čištění pozemních komunikací

J. Kleprlík

Článek se zabývá jednou z oblastí letní údržby pozemních komunikací, kterou je problematika čištění pozemních komunikací. Zaměřuje se na čištění místních komunikací, tzv. „blokové čištění“. Seznamuje s právní úpravou tohoto čištění včetně nařízení obcí. S čištěním místních komunikací jsou spojeny činnosti, které se týkají odtahů vozidel, která zůstala i přes zákaz na místech označených pro čištění. Uvádí způsoby zajištění a zvýšení informovanosti o čištění s cílem minimalizovat počty vozidel, která brání čištění. V článku jsou uvedeny možnosti využití metod operačního výzkumu pro optimalizaci čištění.

The paper deals with road cleaning service as a part of regular summer road maintenance service. It is focused on so called “block cleaning“ of local roads. Valid law regulations incl. municipal regulations to this service are introduced. Towing of vehicles occupying space in spite of “No parking due to cleaning service“ traffic sign is also connected with this scope. Various modes of the information service dealing with cleaning level enhancement also aiming to minimaze the numbers of cleaning hindering vehicles are mentioned, too. In the article possibilities of utilization of operation research methods for an optimization of cleaning are shown.

Cestné staviteľstvo na Slovensku - 1. časť

Z. Loveček, I. Gschwendt

V článku sú viaceré technické údaje o stavbe ciest na Slovensku – v povojnovom období najmä pri obnove ciest, tiež o materiáloch a technológiách používaných v súčasnom období, ako aj predpokladaný technický rozvoj cestného staviteľstva.

In the paper numerous technical data on road construction in Slovakia can be found –on the postwar main reconstructions of road sections and structures as well as those on contemporary materials and technologies and also on a presupposed road building development.

Realizace opatření pro cyklistickou dopravu v oblasti severozápadní části Městského okruhu v Praze

T. Cach

Článek se věnuje tématu integrace cyklistické dopravy v návaznosti na výstavbu Městského okruhu (tunelu Blanka) v Praze, připravované od začátku roku 2008 a aktuálně dokončované. Je zaměřen jednak na problematiku dodatečného začleňování úprav do rozpracovaného projektu velké dopravní stavby, dále pak na popis vybraných opatření pro cyklistickou dopravu, která jsou svým provedením v Česku zcela nová nebo dosud málo používaná, zejména integrace cyklistických prvků do SSZ (návěstidla a řadicí pruhy pro cyklisty atd.) a cyklistického značení ve směrovém dopravním značení (v rámci dopravního značení na portálech apod.).

The article deals with the cycle transport integration in connection with the Prague City Ring Road (the Blanka tunnel) the preparatory stage of which was commenced in 2008 and is nearly finished nowadays. It is focused partly on an additional incorporation of given arrangements into the huge transportation construction unfinished design and partly on selected cycle transport devices. These devices and arrangements appear entirely new or only seldom used in the Czech Republic, mainly those concerning cycle elements of the traffic light signals system (signal heads and cycle lanes, etc.) and cycle transport marking within the road marking, at traffic signs gantry supports, etc.
 

Rubriky

Zprávy ČSS

  • Mezinárodní seminář XVI. dopravně-inženýrské dny Mikulov

Informace

  • Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2014

Zprávy ŘSD

  • Ředitelství silnic a dálnic může zahájit výstavbu dalšího úseku dálnice D3
     

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství