ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 7-8/2017

Silniční obzor 7-8/2017

Červencové číslo Silničního obzoru přináší tyto články a informace:


Články

Uvolňování polyaromatických uhlovodíků z recyklátu z asfaltových vrstev vozovek v reálných podmínkách

V. Jandová, R. Ličbinský, J. Huzlík, J. Stryk

Článek se zabývá obsahy polyaromatických uhlovodíků (PAU) ve vodě prostupující deponií recyklátu z asfaltových vrstev vozovek v reálných podmínkách. Experiment byl realizován na deponii, kde je materiál na omezenou dobu uskladněn a také připraven k následnému dalšímu využití. Pro získání vzorků vod prostupujících úložištěm bylo použito odběrové zařízení průsakových vod z nenasycené zóny s využitím stlačeného plynu. Vzorek z prvního vzorkovacího období vykazoval vyšší koncentrace téměř u všech analyzovaných PAU. Vzorek z druhého vzorkovacího období obsahoval výrazně nižší koncentrace PAU oproti vzorku prvnímu. Celkový obsah PAU byl u prvního vzorku téměř 5 krát vyšší než u vzorku druhého.

The article deals with polyaromatic hydrocarbons in water leaking through pavement asphalt layers recyclables at temporary spoil dumps under real conditions. An experiment at a dump where materials were stocked and thus ready for a following use was made. A seeping water off taking device has been used for gaining samples of water penetrating through the depot by the use of pressure gas injecting. The fírst sample period has shown higher concentration of polyaromatic hydrocarbons at almost all samples while the sample of the second period has shown outstandingly lower hydrocarbons concentration. The total polyaromatic hydrocarbons contents was at the first sample almost five times higher than that of the second one.

Vyšetrovanie mikrotextúry kameniva na základe 3D výstupov získaných z meraní mikroskopom

Z. Florková

Mikrotextúra povrchu asfaltovej vozovky je základný prvok interakcie medzi pneumatikou a vozovkou a je tvorená textúrou jednotlivých zŕn kameniva použitých vo vozovke. V tomto príspevku je opísaný nový prístup na hodnotenie mikrotextúry. Zrno kameniva je možné nasnímať prostredníctvom stereomikroskopu, ktorý na základe príslušného softvéru umožňuje získať 3D zobrazenie skúmaného zrna kameniva. Pre účely následného hodnotenia mikrotextúry bol vytvorený program, ktorý umožňuje z takto získaného výstupu hodnotiť mikrotextúru pomocou nového objemového parametra. Navrhnutý objemový parameter vyjadruje charakteristickú hodnotu mikrotextúry prostredníctvom percentuálneho rozdielu objemov spočítaných pod plochou predstavujúcou povrch vyhodnocovaného zrna kameniva a pod obalovou plochou predstavujúcou konvexný obal zrna kameniva.

The asphalt pavement microtexture forms a basic interaction between tire and pavement element and is set by particular aggregate texture used in the pavement. In this paper the new approach to microtexture evaluation is described. The aggregate particles can be scanned by the use of a stereomicroscope which – based on an appropriate software – enables the tested aggregate particles 3D screening. In order to following microtexture evaluation a new program has been developed enabling aggregate microtexture evaluation by the use of a new volumetric parameter. This volumetric parameter indicates the microtexture characteristic value through percentage difference of aggregate and wrapping volumes.

Rozvoj inteligentních dopravních systémů v České republice

M. Pichl, L. Diblík

Cílem článku „Rozvoj inteligentních dopravních systémů v České republice“ je stručný souhrn informací o současném stavu a plánovaném rozvoji inteligentních dopravních systémů (ITS) z pozice Ministerstva dopravy. V článku jsou popsány dva základní dokumenty rozvoje ITS v České republice, jimiž jsou Akční a Implementační plán rozvoje ITS. Dále článek přehledně popisuje oblasti rozvoje ITS v silniční dopravě, jako například dopravní data a informace, systém automatického tísňového volání, datově propojená vozidla, autonomní mobilita a další. Rovněž informuje o konkrétních projektech České republiky a projektech Evropské unie, kterých je ČR prostřednictvím Ministerstva dopravy členem.

The aim of this article is to submit a brief information summary on the present state and the planned ITS development in the Ministry of Transport branch. In the aricle two main ITS in the Czech Republic development documents are described, namely the Action and the Implementation ITS Development plans. In details the article shows the ITS development sphere in road transport, as for example transport data and informations, emergency call system, data connected vehicles, autonomous mobility, and others. The article also informs on real Czech Republic and European Union projects in which via Ministry of Transport the Czech Republic appears as their participant.

Klimatické charakteristiky Slovenska v rokoch 1971 až 2011 z hľadiska navrhovania vozoviek

M. Decký, E. Remišová, M. Hájek

Predkladaný príspevok sa zameriava na určovanie najdôležitejších klimatických charakteristík Slovenska používaných v navrhovaní vozoviek pozemných komunikácií a dopravných plôch. Prezentované výstupy zohľadňujú aktuálny stav klimatického systému Slovenska ovplyvneného globálnym otepľovaním. Autori na základe priemerných denných a maximálnych teplôt vzduchu v rokoch 1971 až 2011 objektivizovali kredibilitné korelačné závislosti relevantných klimatických charakteristík navrhovania vozoviek, a to závislosti indexu mrazu od nadmorskej výšky (NV), priemernej ročnej teploty vzduchu Tm od NV, maximálnych denných Ts,max a maximálnych teplôt vzduchu Tmax od NV. Podľa názoru autorov predmetné korelačné závislosti vytvárajú relevantný predpoklad pre optimalizáciu vynakladania finančných prostriedkov na výstavbu asfaltových a cementobetónových vozoviek v zmenených klimatických podmienkach Slovenska.

The article is focused on the most significant climattic characteristics determination as used in Slovakia in the course of road and transportation areas pavement designing. The outputs shown respect the present Slovak climattic system state influenced by global warming. Based on average annual temperatures and maximum air temperatures in the years 1971 - 2011 credible correlation dependences of pavement designing relevant climattic characteristics were materialized; frost index dependence upon above sea level elevation, average annual air temperature, maximum daily temperature and that of air on above sea level elevation. As to the authors´opinion the correlation dependences pointed form a relevant presumption for creating an optimum of financial means expending aimed at the asphalt and concrete pavements construction in changed climattic conditions in Slovakia.

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019

Z. Hořelica

Autor uvádí základní údaje schváleného rozpočtu SFDI, zaměřuje se na příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu, zdůrazňuje strategické imperativy, kdy klade význam na plánování financování v rámci výhledu na nadcházející období, zmiňuje problematické aspekty při tvoření rozpočtu SFDI.

In this paper basic Transport Infrastructure State Fund approved budget are shown focused on the income and expenditure budget chapters and emphasizing strategy imperatives. In the frame of the next period outlook the importace of planning of financing is presented as well as tasks and problems combined with the fund budget compilation.

Diagnostika inundačního mostu Libeňského soumostí v Praze

J. Kolísko, P. Tej, T. Míčka, M. Krejcar

V článku jsou shrnuty výsledky diagnostických prací a statických výpočtů obloukové konstrukce inundačního mostu X-656, který je součástí Libeňského soumostí. V současné době je celé Libeňské soumostí a zejména jeho obloukové části předmětem podrobných diagnostických prací a inundační most je pouze střípkem v mozaice konstrukcí soumostí.

In this article the diagnostics work and static analysis results of the flood plain area arch bridge X-656 which forms a part of the Prague-Libeň bridge system are presented. At this time this bridge system and above all arch bridges are subject to detailed diagnostics examinations; the above mentioned bridge is only a fragment in the mosaic of the bridge system structure.

Řešení problematiky rozhledových poměrů na přejezdech

L. Vébr

Tento článek popisuje řešení výzkumného úkolu zabývajícího se optimalizací rozhledových poměrů na železničních přejezdech ve vztahu k požadavkům současného provozu na pozemních komunikacích. Obsahem projektu bylo vyhodnocení podmínek pro zajištění bezpečnosti uživatelů železničních přejezdů na základě terénních měření pohybu vozidel v prostoru přejezdu. Úkol byl zaměřen na rozhledové poměry pro tzv. nejpomalejší silniční vozidlo. Řešení úkolu probíhalo ve dvou dílčích etapách v letech 2014 a 2015. Závěry z experimentálních měření spolu s některými poznatky získanými ze zahraničí, posloužily řešiteli jako podklad k formulaci upravené návrhové metodiky, která by měla zajistit bezpečné a současně i ekonomicky efektivní navrhování rozhledových poměrů na železničních přejezdech. Navrženy byly formulace paragrafových změn příslušných předpisů, sloužících pro navrhování železničních přejezdů. Zadavatelem tohoto úkolu bylo SŽDC. Zhotovitelem bylo ČVUT v Praze.

In this article solutions of a research project concerning the sight condition optimum at railway crossings in relation to up-to-date road traffic demands are described. Evaluation of safe conditions for railway crossings´users based on in situ measurements of vehicles was the subject of the project. Tasks were focused on so-called slowest vehicle sight conditions. The project solution was set up in two partial phases in the years 2014 and 2015.The experimental measurements results along with some informations from abroad were used as a basis for a modified design methodology formulation; this methodology should secure safe and at the same time economically effective sight conditions at railway crossings designing. Formulation of paragraphed amendments of relevant provisions used for railway crossings designing were proposed. The Railway Track Administratition formed the contracting entity while the Czech Technical University in Prague was the contractor of the research project. 

Správa a údržba PK

  • Nestavební a stavební údržba mostů

Rubriky

Zprávy ČSS

  • Mezinárodní seminář XVIII. dopravně-inženýrské dny Mikulov

Informace

  • ČDS-T 2016

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství