ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 9/2017

Silniční obzor 9/2017

Zářijové číslo Silničního obzoru přináší tyto články a informace:


Články

Významná výročí našich dálnic a silnic

F. Lehovec

Při příležitosti výročí ustavení novodobé dálniční organizace v naší republice připravila Česká silniční společnost tento pamětní spis s cílem přiblížit období příprav dálniční výstavby a její první kroky a zdůraznit spojení silnic a dálnic, jejich společnou historii i dnešní živou současnost. 

Specifika rozvoje silniční sítě v Jihomoravském kraji

D. Fiala

 

Článek popisuje rozsah silniční a dálniční sítě, členění kategorií v Jihomoravském kraji, rozebírá stav přípravy výstavby a možnosti rozvoje dopravní infrastruktury. Zabývá se specifickou situaci, spočívající v dlouhodobé absenci Zásad územního rozvoje.

In the article the extent of the South Moravia Region road nad motorway net and the category break-up are described. The author analyses the specific situation due to a long-termed spatial development policy absence

 

Průběh a výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti České republiky v roce 2016

S. Kubešová

 

Článek pojednává o projektu celostátního sčítání dopravy, které se uskutečnilo v roce 2016. Stručně zmiňuje historii, metodiku a cíle celostátních sčítání a informuje o průběhu a výsledcích sčítání dopravy 2016.

The article discusses the all-state census project that took place in 2016. It briefly mentions the history, methodology and objectives of the all-state traffic census and informs about the course and the outcomes of the 2016 census.

 

Opravňují nás historicky nejnižší následky dopravních nehod ke spokojenosti?

J. Mikulík

 

Pouhé porovnání počtů usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích s výsledky předchozích let může vést ke zkreslenému dojmu úspěšnosti ve snižování nehodovosti. Pro objektivní zhodnocení je však třeba výsledky porovnat s předpokládanými počty odvozenými od cílů stanovených Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020. Současně je nezbytné srovnat je i s vývojem a úrovní dosaženou v členských zemích EU. V návaznosti na stagnaci snižování smrtelných dopravních úrazů v EU přijali ministři dopravy Valletskou deklaraci, která významně směřuje další aktivity ke snižování nehodovosti.

Mere fatal causes and seriously injured persons numbers bound to road traffic accidents comparisons with previous years outcomes may lead to an out of focus impression that the accident mitigation is a piece of success. For an objective evaluation it is necessary to compare the outcomes with estimated figures derived from the targets set by the National Road Safety Strategy for the years 2011-2020. At the same time it is necessary to compare them with the EU countries development and reached level. Following the stagnation in the fatal traffic accidents in the EU mitigation the transport ministers have adopted the Valleta Declaration which significantly streamlines activities aiming at further accident mitigation.

Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce

J. Hoření

 

Osazení značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze začátek. Příprava souvisejících záměrů ze strany ŘSD, ale i jiných správců komunikací přinese spoustu práce pro projekční, stavební či značkařské společnosti na mnoho let do budoucnosti. Tento článek má ukázat jaké záměry se připravují, jejich popis a rozsah, případně v jakém jsou aktuálním stavu.

The traffic signing “Motorway“ installations as done to the January 1st, 2016 and the following map and record amendements form the beginning only. A lot of designing, construction preparatory and traffic signing producers´ work in the course of years to come will be necessary to meet the coherent Road and Motorway Directorate CR intentions. This article aims to show which intentions are in the phase of preparation, their description and extend, as well as eventually their contemporary state.

 

Mostné a tunelové objekty diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité

D. Teltsch, P. Kulla, M. Búci, J. Tomčík, B. Málik

 

Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité s celkovou dĺžkou 12,28 km je súčasťou ťahu D3, ktorý reprezentuje jednu zo severojužných dopravných trás na Slovensku a ktorý je zároveň súčasťou multimodálneho koridoru č. VI Gdaňsk – Warszawa – Katowice – Čadca – Žilina. Účelom tejto diaľnice, ktorá je s výnimkou križovatky Svrčinovec budovaná v polovičnom profile, bolo vytvoriť podmienky na odklon tranzitnej dopravy z územia Kysúc zo severu na juh krajiny a opačne. Mimoúrovňová križovatka Svrčinovec vyriešila aj prepojenie diaľnice D3 a štátnej cesty I/11, čím sa dosiahlo dopravné prepojenie troch európskych štátov – Poľska, Českej a Slovenskej republiky. Na stavbe bolo zrealizovaných celkovo 357 stavebných objektov, z nich obidva tunely a viaceré mostné objekty sa nachádzali na kritickej ceste. Mostné objekty tvoriace podstatnú časť stavby boli budované s použitím takmer všetkých bežne používaných technológií. Unikátom v európskom meradle je aj umiestnenie nosnej konštrukcie mosta 244-00 vo výške 86 m nad terénom.

Článok je zameraný predovšetkým na predstavenie rozhodujúcich tunelových a mostných objektov tejto stavby, ktoré realizovala spoločnosť Doprastav.

The 12.28 km long Svrčinovec – Skalité motorway section is a part of the D3 motorway which represents one of the north – south transport routes in Slovakia and is also a part of the No. VI multimodal Gdaňsk – Warsaw – Katowice – Čadca – Žilina corridor. The purpose of this motorway, built in a half profile with the exception of the Svrčinovec intersection, is to establish conditions for the to and from Kysuca region transit traffic diversion. Through the Svrčinovec intersection construction the interconnection of the D3 motorway and the I/11 state road was realized; this state road links three European countries, namely Poland, the Czech Republic and the Slovak Republic.

A total of 357 construction sites were materialized on the site, both tunnels and most of the bridge structures were on the critical path. Bridges representing a substantial part construction activities were built by the use of almost all commonly available technologies. The setting of the No. 244-00 bridge construction at a height of 86 m above terrain constitutes an unique on an European-wide scale. The article is focused mainly on the implementation of decisive tunnel and bridge constructions as realized by the Doprastav company.

 

Dálnice D3, úsek Usilné-Hodějovice, tunel Pohůrka

K. Novosad, J. Rychtecký

Tunel Pohůrka je součástí stavby úseku dálnice D3 0310/I Úsilné–Hodějovice, který svými návrhovými parametry respektuje požadavky kategorie D27,5/120. Lokalita se nachází na předměstí Českých Budějovic. Tunel je s ohledem na geomorfologii lokality, směrové a výškové řešení trasy dálnice, navržen hloubený. Je dvoutubusový délky 995,5 m vedený směrově ve dvou protisměrných obloucích, výškově v údolnicovém oblouku. Šířky obou vozovek v tunelu jsou kategorie T 11,75 m. Část tunelu v nejnižším místě podchází Dobrovodský potok. Princip realizace tunelu spočívá v předstihovém provedení konstrukčních podzemních stěn a stropní desky. V takto zajištěných profilech je následně provedena ražba jádra a betonáž spodních desek tunelu. Specifikem projektu vyžadujícím zvláštní opatření jsou velmi náročné geologické podmínky. Vyznačující se vysokou hladinou podzemní vody a velmi obtížně definovatelným systémem proudění podzemních vod vázaným na složitou sekvenci hodně a málo propustných zemin. Při realizaci tunelu bude nutné po celou dobu výstavby a částečně i poté výrazně snižovat úroveň podzemní vody. Pro odvodnění tunelu a severního portálu je navržena odvodňovací štola ústící do Dobrovodského potoka. Součástí přípravných a projektových prací je hydrologický a hydrogeologický model oblasti stavby, který musí zmapovat změny režimu stavů a proudění podzemní vody v době stavby i po uvedení dálnice s tunelem do trvalého provozu.

The Podhůrka tunnel is a part of the Úsilné – Hodějovice D3 motorway section designed as the D 27,5/120 category. The section is located at the suburb of the České Budějovice city. In the view of this location geomorphology, the horizontal and vertical alignment the tunnel was designed as a excavated one. It is formed by two 995.5 m long tubes in two reverse curves and a sag curve. The width of both pavements in the tunnel is of category T 11.75 m. At its lowest spot the tunnel underpasses the Dobrovodský creek.
The principle of the tunnel carrying out is rooted in an in-advance underground walls and the ceiling slab construction. Afterwards, within these reinforced profiles the core excavation and the bottom slabs concrete placing took place. Very demanding geological conditions, such as the high underground water level or the disagreeable underground water flow determination show to the project specifications as well as to the necessity of special measurements adoption.
During the whole period of the tunnel construction it is necessary to lower the underground water level expressively. A hydrological and a hydrogeological model of the building site forms a part of preparatory and design work with the aim to register the circumstances changes and the underground water flows during construction as well as after opening this motorway section with the tunnel to permanent operation.

Rubriky
 


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství