ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 10/2017

Silniční obzor 10/2017

Říjnové číslo Silničního obzoru přináší tyto články a informace:


Články

Představení Metodiky pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů

P. Hofhansl, J. Ondráčková, Z. Melzer, M. Lazor

Do dnešní doby neexistovaly v České republice požadavky na zpracování makroskopických dopravních modelů. Především nebylo definováno, jak by měly být takové modely zpracovány nebo jaké výstupy by měl zadavatel obdržet. Předložený článek představí Metodiku pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů, která byla certifikována Ministerstvem dopravy. Metodika si klade za cíl sjednotit rozsah, strukturu a postup tvorby dopravních modelů, vymezit hranice možných aplikací makroskopických dopravních modelů v praxi a přiblížit celou problematiku odborné veřejnosti zabývající se dopravně plánovací praxí. Obsahuje obecné informace o dopravních modelech, postupy pro jejich tvorbu a hodnocení, doporučení požadavků na vstupní data, informuje o procesech kalibrace a validace dopravních modelů a pojednává o možnostech predikčních scénářů.

In the Czech Republic, until now, there were no requirements for development of macroscopic transport models as a planning tool. Primarily it was not defined, how such a model should be structured and which outputs should be received by the contracting authority. A new Czech “Methodology for development and evaluation of macroscopic transport models”, which was certified by Ministry of Transport, will be introduced in this paper. The Methodology aims to unite the scope, structure and process of development of transport models. It also defines possible applications and purpose of transport models in practice and clarifies the problematics for professional public dealing with transport planning. The Methodology includes general information on transport models, procedures for development and evaluation of the models, recommendations for input data, it describes the process of calibration and validation of transport models and possibilities of future scenario development and assessment. 

Pracovní postup tvorby dopravní mikrosimulace

J. Novák

Simulace dopravního chování představuje běžně využívaný nástroj v dopravně-inženýrské praxi. Jedná se však o poměrně náročný postup práce, který se ve svém provedení může studii od studie lišit. V zahraničí existují metodické postupy či uživatelské příručky, které si kladou za cíl tento postup sjednotit. Tento článek se zaměřuje na stručné shrnutí postupu práce při tvorbě dopravní simulace s cílem připomenout vybrané nezbytnosti, které je nutné dodržovat. V článku je prezentován postup dle britského manuálu, který je s lokálními modifikacemi využíván i v Německu, Dánsku, Švédsku nebo USA.

Simulation of traffic behaviour is a commonly used working tool in the traffic engineering practice. However, its use forms a relatively exacting work process differentiating from study to study. In abroad, methodical processes and/or manuals exist the aim of whose is a processes unification. This paper is focused on a brief work processes summarization at the traffic simulation formation with the object to mention chosen necessarities which ought to be observed. In this article the procedure based on the British manual has been presented, which with amendments related to specific localities is utilized also in Germany, Denmark, Sweden or the USA.
 

Vodicí silniční prvek projekt směřující k novému dopravnímu zařízení

P. Novotný

Okružní křižovatky jsou na silniční síti již standardním řešením. Dle zdroje z CDV v.v.i. Brno jich v současné době existuje v ČR 1 200. Jejich potenciál při zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy je značný, a proto je vhodné hledat cesty k vysoce funkčním a přitom efektivním stavbám těchto křižovatek. Jedním ze směrů výzkumů podporovaných SFDI je „Nová technologie vodicího silničního prvku“. Cílem projektu je ověřit vlastnosti nového typu vodicího silničního prvku při zatížení smykovými a radiálními silami na okružní křižovatce s velkým zatížením nákladní dopravou.

At present roundabouts became standard elements at road nets. As to the Transport Research Centre in Brno (CDV v.v.i.) sources there are contemporary 1,200 roundabouts in the Czech Republic. Their potential in the field of traffic safety and traffic stream fluency enhancement is considerable. Searching for ways to highly operateable and at the same time effective roundabout structure is therefore proper.
The “New traffic guidance element technology“ appears one of research tasks supported by the State Transport Infrastructure Fund (SFDI). The aim of the project ís to verify the new traffic guidance element type characteristics under skidding and radial forces at a with freight transport highly loaded roundabout.
 

Revize ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

M. Radimský, R. Matuszková

Článek pojednává o hlavních změnách připravované revize normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Tato revize je vyvolána především změnou souvisejících předpisů a upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN o nové technické poznatky při projektování silnic a dálnic.

The article deals with the intended Czech Standard ČSN 73 6101 Designing of roads and motorways revision essential amendments. This revision was before all caused by connected regulations changes; it also sets up and completes the preceding standard scope with new pieces of knowledge regarding roads and motorways designing.

Vliv osvětlování pozemních komunikací na bezpečnost silniční dopravy

P. Havránek, L. Vyskočilová R. Striegler, T. Tichý, P. Holec

Bezpečnost silniční dopravy je ovlivňována četnými faktory, mezi něž lze zařadit i veřejné osvětlení. V tomto článku je popsána metoda analýzy vlivu osvětlení na bezpečnost silničního provozu na základě výsledků výzkumného projektu, ve kterém se pomocí dvou speciálních měřicích vozidel mapovalo cca 500 km pozemních komunikací v intravilánu. V textu jsou shrnuta zjištění a statistický model pro stanovení vlivu osvětlení na vznik dopravních nehod v lokalitách s různou intenzitou osvětlení.

The road transport safety is influenced by numerous factors; public illumination can be incorporated among them. In the article the method of illumination impact on traffic safety analysis based on a research project results basis is described. In this project some 500 kms of urban roads were mapped by two special measuring vehicles. The paper summarizes the findings and the statistical model for the impact of illumination on traffic accidents origin at places with different lighting intensity determination.
 

Kapacita zipu

M. Všetečka

Článek shrnuje snahu dovodit hodnotu kapacity zipu v českých podmínkách z technických předpisů a z měření, a to jak autorem dohledané, tak autorem spoluorganizované.  

The article summarizes the effort to derive the zip capacity in Czech road service value using technical regulations and measurements as coorganized by the author as well as those described by other authors.
 

Rubriky

 

Zprávy AIPCR/PIARC

  • Vyšlo 373. číslo časopisu Routes/Roads

Z historie

  • Dálnice je život
  • Vzpomínáme na profesora Špůrka

Informace

  • Cestářské rodeo
     

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství