8 / 2021
Velký městský okruh Brno (VMO) Aktuálně běžící projekty a kdy bude hotovo?
Ing. Aleš Karda 
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
Ing. Tomáš Vyhlídal 


Text je věnován posunu při procesu budování silničního systému města Brna. Komentuje již realizovanou část systému VMO a představí aktuálně sledované úseky v přípravě a v realizaci. Mimo jiné je upozorněno na potřebnou spolupráci investorských organizací, podílejících se na dané výstavbě (Ředitelství silnic a dálnic, Statutární město Brno, Správa železnic, Jihomoravský kraj) s vazbou na územně plánovací dokumentaci a rozvoj města Brna.

Klíčová slova: VMO Brno, Žabovřeská, Tomkovo náměstí, Rokytova, tunel Vinohrady, Ostravská radiála
  

Modernizace dálničního mostu Vysočina
Ing. David Marván 
Ing. Petr Nečesal 
Ing. Antonín Pechal CSc.
Ing. Ondřej Skorunka 


Článek se zabývá návrhem a realizací modernizace dálničního mostu Vysočina ve Velkém Meziříčí. Modernizace spočívá v rozšíření a zesílení dálničního mostu, který tvoří dvě samostatné nosné konstrukce spojitého trámu o čtyřech polích s teoretickým rozpětím 80 + 110 + 135 + 100 m.

Klíčová slova: most Vysočina, dálnice D1, rozšíření, zesílení Vysočina bridge, motorway D1, widening, strengthening
  

Svodidla a připojování nemovitostí a polních cest
Ing. Jiří Landa 


Článek uveřejněný v Silničním obzoru č. 7-8/2020 Náběhy a terminály svodidel se věnoval problematice náběhů a terminálů svodidel. Tento článek bude zaměřen na problematiku častého přerušování svodidel kvůli připojení přilehlých nemovitostí, polních cest a účelových komunikací. Projekt Interreg RADAR, sdružující partnery ze 13 evropských států, podporuje znalostní transfer mezi správci komunikací a dopravními experty v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční infrastruktury. Hodnotí rizikovost silnic v podunajské oblasti od ČR a Rakouska po Moldávii s pomocí ustavené expertní skupiny a osvědčené metodiky EuroRAP. Přitom se zaměřuje na bezpečnost silnic, zranitelné účastníky silničního provozu, bezpečnou rychlost a bezpečnost kolem škol. V závěrečné fázi se věnuje akčním plánům pro jednotlivé země a postupu přijímání Směrnice EU 2008/96/EC ve znění směrnice 2019/1936, o řízení bezpečnosti do národních legislativ. Významné plošné hodnocení bezpečnosti vyžaduje i hodnocení bezpečného okolí silnice, pevných překážek a zádržných systémů. Produkty firmy Saferoad vyplňují mezery na trhu v oblasti terminálů svodidel, ochrany jednotlivých překážek a rovněž i v oblasti připojování cest a objektů.

Klíčová slova: projekt RADAR, svodidla, přerušení svodidel, napojení nemovitostí, pevné překážky, Arcus Primus řešení, absorpční koncové části, tlumič nárazu, Technické podmínky výrobce (TPV)
  

Skúsenosti s návrhom, realizáciou a overením vozovky z dlažby určenej pre dopravnú plochu priemyselného objektu
Ing. Zsolt Boros 
Ing. Filip Buček 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 


Článok dokumentuje návrh a realizáciu priemyselnej dopravnej plochy určenej pre mimoriadne zaťaženie (nákladné vozidlá, kontajnery, nakladače typu „Reach Stacker“) so systémom konštrukcie vozovky zo zámkovej dlažby. Konštrukcia vozovky bola dimenzovaná pomocou anglickej návrhovej metódy [4] a ďalších podporných dokumentov. Sú uvedené faktory nevyhnutné pre spoľahlivý výsledok (detailné dodržanie požiadavky na materiálové parametre, výber vhodného a overeného typu zámkovej dlažby a prísna technologická disciplína pri realizácii). Pre overenie návrhových parametrov bol použitý deflektomer FWD. V rámci vyhodnotenia merania deflektomerom FWD sa ukázali problémy v prípade, keď sa snímač priehybu ocitol v mieste škáry, ktorá je typická pre uvažovaný druh krytu vozovky. Hodnotenie preukázalo dostatočnú únosnosť podložia a spodnej časti vozovky zloženej z hydraulicky stmelenej vrstvy CBGM5/6 a štrkodrviny. Bola potvrdená nižšia tuhosť krytu z dlažby (vrátane lôžka) v porovnaní s tuhosťou asfaltových zmesí. Vozovka zo zámkovej dlažby realizovaná pre železničný terminál v Lužiankach spoľahlivo slúži viac ako 5 rokov.

Klíčová slova: betónová zámková dlažba, vozovka, dopravná plocha, zaťaženie, FWD