6 / 2022
Výztužné prvky cementobetonových krytů
Ing. Stanislav Bedřich 


Cílem článku je popsat funkci výztužných prvků (kluzných trnů) v cementobetonové vozovce a upozornit na jejich vliv na životnost vozovky jako celku. Článek podává informace, jakým způsobem by tyto prvky v podobě kluzných trnů měly správně fungovat, aby to odpovídalo předpokladům návrhu tuhé vozovky. Dále obsahuje popis postupu při vkládání kluzných trnů při pokládce a časté nedostatky při provádění prací. V neposlední řadě shrnuje možnosti použití různých tvarů a materiálů kluzných trnů a možnosti jejich použití v ČR.

Klíčová slova: kluzný trn, cementobetonový kryt, tuhá vozovka, životnost vozovky, výztužné prvky
  

Technológia jemného frézovania pre obnovu povrchových vlastností vozoviek
Ing. Martin Barka 
Ing. Bohumil Kazimierzak 


Technológia jemného frézovania predstavuje efektívny spôsob obnovy povrchových vlastností asfaltových a cementobetónových vozoviek spolu s výrazným zlepšením ich rovinatosti. Jedná sa o modifikovanú technológiu frézovania za studena s tým rozdielom, že vzdialenosti hrotov na frézovacom valci sú výrazne menšie. Technológia sa oproti konvenčným metódam obnovy povrchových vlastností presadzuje najmä vďaka rýchlosti úpravy a trvácnosti obnovenej makrotextúry. Spoločnosť VIA – CESTY, s.r.o. je priekopníkom tejto technológie v stredoeurópskom regióne a svojimi inováciami výrazne prispela k jej rozvoju.

Klíčová slova: jemné frézování, Fine Milling, Feinfräsen, Wirtgen, obnova vlastností, rovinatost, protismyk, CBK
  

Turbookružní křižovatky – charakteristiky a návrh – 2. část
Ing. Miroslav Patočka 
Ing. Martin Smělý Ph.D.


První část článku uveřejněná v č. 5/2022 se zabývala tematikou turbookružních křižovatek (TOK) a jejich navrhováním v prostředí České republiky. Byla zaměřena hlavně na teoretický přístup ke geometrii a obecně návrhu křižovatky, a srovnání s předchozím typem vícepruhových okružních křižovatek se soustřednými jízdními pruhy na okružním pásu (OK) z pohledu bezpečnosti a kapacity křižovatky. Z tohoto srovnání by mělo následně vyplynout, proč jsou TOK v současné době preferovaným typem kapacitní vícepruhové okružní křižovatky.

Klíčová slova:
  

Čistá mobilita z pohledu mezinárodních vztahů a závazků ČR
Jan Sechter 


Článek se zabývá jednou z hlavních výzev současnosti – rozvojem čisté mobility v kontextu cílů tzv. Zelené dohody (Green Deal) pro Evropu a rozborem konkrétních důsledků balíčku opatření „Fit for 55“ na občany a sociální soudržnost i na konkurenceschopnost dopravy v ČR. Posuzuje tato opatření také v širším kontextu odvětví průmyslu, energetiky a energetické politiky ČR. Zabývá se nejen rozvojem elektromobility a budováním infrastruktury dobíjecích stanic v ČR, ale i zapojením inteligentních uživatelských řešení a nových technologií. Řešeny jsou také návrhy evropské legislativy v oblasti alternativních paliv (AFIR) včetně infrastruktury pro elektrická vozidla na základní transevropské dopravní síti TEN-T. Jako zcela konkrétní příspěvek k rozvoji čisté mobility a elektromobility je zmíněno „Memorandum o spolupráci v rozvoji elektromobility v ČR“, či podpora čisté mobility v rámci Národního plánu obnovy a v rámci budoucích vysokorychlostních tratí.

Klíčová slova: čistá mobilita, Zelená dohoda Green Deal, balíček „Fit for 55“, rozvoj elektromobility, infrastruktura nabíjecích stanic, alternativní paliva (AFIR), transevropská dopravní síť TEN-T, Memorandum o spolupráci v rozvoji elektromobility v ČR, Národní pl
  

Tiché tunely – část 1
Ing. Libor Ládyš 
Ing. Petr Novák 
Ing. Ondřej Simon 


Hluk emitovaný dopravními tunely, především v jejich ústí, se v poslední době stává stále častěji řešeným tématem nejen u stávajících, ale i u nově projektovaných staveb. Projevy a vliv tohoto akustického efektu nejsou příliš publikovány, přestože se v západní Evropě při výstavbě tunelů s tímto efektem počítá a realizuje se jeho eliminace. Jeho zkoumáním a možnostmi redukce se v letech 2019-2021 zabýval výzkumný projekt TA ČR Tiché tunely. Řešení a výsledky tohoto projektu představuje stejnojmenný dvoudílný článek. V této první části je vysvětlena podstata vzniku a šíření hluku z dopravních tunelů a jsou představeny metody a nástroje, které byly v rámci výzkumného úkolu použity. Ve druhé navazující části budou představeny konkrétní výsledky a nově vyvinutý systém akustických obkladů do prostředí tunelů, který slouží k redukci jejich hlukové emise.

Klíčová slova: hluk, doprava, dopravní hluk, tunel, dopravní tunel, dálniční tunel, omezení hlučnosti, snížení hlučnosti, akustický obklad, venkovní chráněné prostory, životní prostředí, portál tunelu, vyzařování
  

Záchytné systémy pro vozidla – případová studie
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Kristina Kletečková 
Ing. Eva Simonová 


Záchytné systémy pro vozidla řadíme mezi pasivní bezpečností prvky komunikace, které mají v případě dopravní nehody zachytit a přesměrovat vozidlo s cílem zejména snížit potenciální následky dopravní nehody. Článek se zaměřuje na problematiku dopravních nehod osobních vozidel se svodidly, kde svodidla nesplnila svou funkci. Cílem tohoto článku je na šetřených případech dopravních nehod poukázat na situace, kdy svodidla nezafungují správně. Příčinou je např. chybná montáž (např. montáž v rozporu s montážním návodem výrobců daného typu svodidel), ale také stav svodidel (zejména koroze). Taková svodidla pak představují velmi nebezpečnou pevnou překážku v těsné blízkosti pozemní komunikace a mohou mít zásadní vliv na závažnost vzniklé dopravní nehody.

Klíčová slova: záchytné systémy pro vozidla, svodidla, dopravní nehody se svodidly, případová studie
  


Rubriky