7-8 / 2022
Nové možnosti detekce poruch pozemních komunikací na síťové úrovni s využitím počítačového vidění
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Michal Janků Ph.D.
Ing. Robert Pinkas MBA
RNDr. Michal Procházka Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.


V rámci provádění prohlídek pozemních komunikací (PK) jsou často pořizovány obrazové záznamy, se kterými se následně pracuje. Tento článek uvádí základní informace o technologii automatické detekce poruch vozovek a další informace z obrazu pořízeného čelní kamerou za jízdy vozidla, popisuje, jaké jsou současné možnosti a v čem se tato aplikace liší od klasických způsobů sběru dat.

Klíčová slova: pozemní komunikace, vozovky, poruchy, sběr dat, autonomní systémy
  

Uvolňování PAU ze znovuzískaných asfaltových směsí třídy T3 a T4 do okolního prostředí při jejich znovuvyužití v silničním stavitelství
Mgr. Martina Bucková 
Karel Effenberger 
RNDr. Jiří Huzlík Ph.D.
Ing. Vilma Jandová 
Ing. Josef Svoboda 
Ing. Jan Valentin PhD.


Článek se zabývá stanovením kontaminace okolí komunikací polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) pocházejícími ze znovuzískaných asfaltových směsí (ZAS) použitých primárně do stmelených podkladních vrstev vozovek, případně do ložních vrstev technologií recyklace za studena. Jedná se o asfaltové směsi, které byly dle vyhlášky 130/2019 Sb. zařazeny do tříd ZAS-T3 a ZAS-T4. U deseti testovaných vzorků ZAS, získaných z různých lokalit silnic v ČR, bylo nejprve provedeno stanovení 16 PAU a jejich sumy, dále pak byly analyzovány 24hodinové vodné výluhy těchto vstupních směsí. Následně byla ze ZAS vyrobena zkušební válcová tělesa směsi recyklace za studena s využitím běžného asfaltového pojiva typu asfaltové emulze a hutněním rázovým zhutňovačem tak, aby co nejreálněji simulovala využití těchto směsí při rekonstrukcích vozovek, kde se uplatní technologie recyklace za studena. Asfaltová tělesa byla v laboratorních podmínkách podrobena dynamické vyluhovací zkoušce dle metodiky environmentálních požadavků pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství. Po vyhodnocení výsledků koncentrací PAU všech vyluhovacích zkoušek byla zhodnocena míra uvolňování PAU do vodního prostředí u opětovného využitých asfaltových směsí.

Klíčová slova: znovuzískaná asfaltová směs, voda, polycyklické aromatické uhlovodíky
  

Změny v silniční sítí odrážející potřebu aktualizace HD map
Mgr. Lukáš Caha 
Mgr. Štěpán Křehlík Ph.D.
Mgr.  Marek Vanžura Ph.D.
Mgr. Markéta Zvardoňová 


Rozvoj autonomních vozidel je úzce spjatý mimo jiné s potřebou vysoce kvalitních map (tzv. HD map), s jejichž pomocí vozidla zpřesňují svoji lokalizaci a navigaci. Tyto mapy je ale nutné často aktualizovat, aby byla zachována jejich přesnost, a v důsledku toho i samotná bezpečnost jízdy autonomního vozidla. Článek proto analyzuje očekávané požadavky na aktualizaci takových map v podmínkách České republiky na základě údajů o velikosti silniční sítě a počtu změn, které se na dopravní infrastruktuře ročně uskuteční.

Klíčová slova: autonomní vozidla, HD mapy, změny v infrastruktuře, aktualizace, digitalizace změn
  

Oprava cementobetonového krytu na SOKP 516
Ing. Stanislav Bedřich 
Ing. Monika Káňová 
Ing. Marie Kunstová 


Společnost STRABAG a.s. v rámci Společnosti pro revitalizaci CBK na D0 realizovala opravu stávající cementobetonové vozovky levého i pravého jízdního pásu na části silničního okruhu kolem Prahy v km 23,200 – 26,000. Jedná se o stavbu 516, která byla uvedena do provozu v srpnu 2000. Potřeba revitalizace byla vyvolána nevyhovujícími vlastnostmi vozovky a je zajímavá z důvodu použití kombinace technologií při výměnách cementobetonových desek a finální úpravě vozovky pomocí broušení „grindingu“, která sjednotila stávající stav povrchu vozovky s povrchem nově budovaným.

Klíčová slova: revitalizace, cementobetonový kryt, vozovka, grinding, broušení, realizace, protismykové vlastnosti, tuhá vozovka
  

Moderní způsob vyztužení vozovek
Ing. Jiří Zedníček 


Článek se věnuje zkvalitňování a prodloužení životnosti asfaltových směsí pomocí 3D vyztužení syntetickými (aramidovými) vlákny. Tento moderní, ale v praxi již dobře ověřený postup umožňuje prodloužení životnosti až o 50 %. Velmi jednoduchá a chybám odolná aplikace nevyžaduje žádné dodatečné technické vybavení při výrobě směsí a jejich pokládce, ani změny receptury, pokládky a hutnění. Vlákna jsou aplikovatelná pro všechny typy asfaltových směsí, všechny vrstvy silniční konstrukce i všechny typy asfaltových vozovek. Materiál uvedený na trh v roce 2009 prošel celosvětově rozsáhlými testy i certifikací.

Klíčová slova: asfaltové směsi, 3D vyztužení, syntetická vlákna, aramid, jednoduchost, pokládka, hutnění, testování, certifikace
  

Tiché tunely – 2.část
Ing. Libor Ládyš 
Ing. Petr Novák 
Ing. Ondřej Simon 


Hluk emitovaný dopravními tunely, především v místech jejich portálů, se v poslední době stává stále více řešeným tématem nejen u stávajících staveb, ale i u nově projektovaných. Článek navazuje na první část, publikovanou v čísle 6/2022 Silničního obzoru [2], která se zabývala vysvětlením podstaty vzniku a šířením hluku z dopravních tunelů. Byly zde představeny metody a nástroje, které byly v rámci výzkumného úkolu Tiché tunely použity. Protože se jedná o poměrně rozsáhlou a zajímavou problematiku, rozhodl se kolektiv autorů o rozdělení plánovaného pokračování článku tak, že druhá část se zaměří na konkrétní výsledky a závěry a závěrečná třetí část se bude zabývat konkrétním vyvinutým systémem, který bude sloužit k redukci hlukové emise v prostoru portálů tunelů. I tento článek vychází ze závěrů výzkumného projektu TA ČR - Tiché tunely.

Klíčová slova: hluk, doprava, dopravní hluk, tunel, dopravní tunel, dálniční tunel, omezení hlučnosti, snížení hlučnosti, akustický obklad, venkovní chráněné prostory, životní prostředí, portál tunelu, vyzařování
  

Smrtelné následky nehod na elektrokolech v České republice
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Eva Šragová 
Mgr. Robert Zůvala 


Cílem článku je analyzovat dostupná data o smrtelných nehodách cyklistů na jízdních kolech s pomocným motorkem (dále JKSPM; nejčastěji se jedná o elektrokola) a upozornit na specifika vyplývající z těchto nehod. V roce 2020 bylo v zemích EU každé páté prodané jízdní kolo elektrokolem a předpokládá se, že do roku 2025 to bude každé druhé. V České republice jsou elektrokola velmi oblíbená – v roce 2019 byl u nás evidován mezi zeměmi EU sedmý nejvyšší podíl prodaných elektrokol na počet obyvatel. Vzhledem ke zvyšující se penetraci elektrokol na pozemních komunikacích v ČR jsme ve spolupráci s Ředitelstvím služby dopravní policie přezkoumali 201 záznamů smrtelných následků nehod cyklistů, ke kterým došlo v uplynulých 5 letech. Při přezkumu uvedených záznamů bylo identifikováno 33 cyklistů (16,4 %), kteří řídili JKSPM, z toho ve 26 případech šlo o elektrokolo. 85 % cyklistů na JKSPM bylo při nehodě usmrceno vlastním zaviněním. Tento vysoký podíl je do značné míry ovlivněn tzv. „samonehodami“. Podrobnější informace k legislativě, analýza a závěrečná doporučení jsou obsahem článku.

Klíčová slova: cyklistika, elektrokolo, přilba, nehoda
  


Rubriky