Pokyny pro autory

Cílem redakce je připravovat časopis Silniční obzor pro čtenáře tak, aby plnil jejich představy a očekávání a čestně tak obstál v široké nabídce odborných časopisů.

Usilujeme o to, aby si časopis udržel trvalou přízeň nejen čtenářů – profesních příznivců, ale i Vás, jeho významných spolutvůrců, autorů z řad odborníků.

Pro usnadnění naší vzájemné spolupráce Vám předkládáme výčet základních náležitostí, které by Vašim článkům neměly chybět, abychom udrželi jednotný ráz všech publikovaných odborných příspěvků. Současně uvádíme zásady pro plynulé předávání příspěvků redakci.

Formát podkladů

 

Text článku

  • textový procesor: MS Word
  • písmo: Times New Roman, velikost písma 10
  • všechny okraje 25 mm
  • řádkování jednoduché
  • mezery mezi řádky (před/za odstavcem) 0 b
  • text zarovnán do bloků
  • odsazování začátku odstavců 5 mm

Název článku

Z prostorových důvodů prosíme volit co nejvýstižnější a co nejúspornější. Název by neměl přesahovat 2 (dva) řádky (velikost písma 14, tučně, mínuskama (malá písmena)).

Jména autorů

Zde uveďte jména autorů a firmu, kde pracují, pokud ji chcete uvést. Uvítáme i fotografii autora a charakteristiku pracovní pozice (stačí 1 věta).

Anotace a klíčová slova

Anotace v českém a anglickém jazyce v rozsahu do 100 slov. Součástí článků musí být i klíčová slova, rovněž v českém a anglickém jazyce.

Odborný článek

Nejvhodnější jsou takové příspěvky, které při zachování žádoucí odborné úrovně osloví širší profesní veřejnost. Žádáme Vás proto o srozumitelnou a současně stručnou formu výkladu dané problematiky. Optimální délka článku je 4 až 5 stran (výjimečně 6). Při vyšším počtu stran je možné článek rozdělit do více částí.

Popisky k obrázkům

Každý obrázek, graf, tabulka apod. by měl být zřetelně očíslován a popsán. V textu by pak měly být zařazeny číselné odkazy na grafické informace. Formulace popisků by měla být stručná a výstižná. Text popisků k obrazovému materiálu, není-li vkomponován přímo v textu příspěvku, prosíme souhrnně uvést před textem článku. Pokud zasíláte grafické informace redakci v jiné formě než elektronické, žádáme o jejich zřetelné označení číslem na zadní straně.

Tabulky

Tabulky by měly být přehledně uspořádány s počtem vnitřních linek omezeným na nezbytné minimum. Numerické údaje laskavě uvádějte zaokrouhlené na nejnutnější počet platných číslic. Je vhodné nevkládat grafické informace přímo do textu článku v editoru Word, ale pouze označit jejich přibližné umístění v článku číselným odkazem. Grafické informace zašlete v jejich původní podobě. Pokud je však už máte ve Wordu, dokážeme si s tím (až na výjimky) také poradit.

Vzorce

By měly být očíslovány a v textu odkázány číslem.

Způsob předávání podkladů

 

Text

Zpracovaný v textovém editoru MS WORD je možno zaslat redakci poštou na adresu: Silniční obzor, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 nebo na e-mailové adresy:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud budeme mít v redakci problémy s načtením článku, vyžádáme si od Vás jeho text na disketě spolu s tištěnou podobou, proto prosím uvádějte i Vaše kontaktní údaje.

Obrazový materiál

Nejlépe zpracovaný a uložený v elektronické podobě (v JPG, TIF, GIF, CDR, případně AI), lze rovněž zaslat e-mailem, na disketě, CD. Pokud máte fyzicky fotografie dáváme přednost profesionálnímu skenování ve studiu Pokud je chcete skenovat sami, použijte rozlišení 300 dpi, pouze výjimečně 150 dpi. Grafické zpracování záleží na kvalitě obrázku. V odpovídající kvalitě by měly být i digitální fotografie. Na to je třeba myslet již při pořizování fotografie. Fotografie, která má být v budoucnosti použita v tisku, musí být mnohem kvalitnější (a tedy větší) než fotografie vkládaná do Wordu pro tisk na kancelářské tiskárně, či použitá na webových stránkách. Obrazový materiál prosíme zaslat jako samostatný soubor s tím, že v textu bude vyznačeno jeho umístění.

Články jsou zasílány k lektorování odborným garantům, příp. členům redakční rady. V případě zamítavého stanoviska lektora si redakce si vyhrazuje právo příspěvek neuveřejnit a autora bude o výsledku informovat.

Těšíme se na Vaše články, kterými přispějete ke komplexní informovanosti široké odborné veřejnosti.

Poznámka: Nevyžádané rukopisy a fotografie autorům nevracíme.