Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program činnosti odborné sekce

 • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
 • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
 • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
 • publikování aktuálních článků v Silničním obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
 • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
 • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

 

Seznam aktivních členů sekce SAMDI k 21. 4. 2021
Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
EDIP s.r.o.,
vědecký tajemník ČSS z.s.
Ing. arch. Tomáš Cach
KCD-RHMP
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ing. Pavel Fiala
Policejní prezidium ČR
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
CDV, v.v.i.
Ing. Jaroslav Heinrich
HBH projekt s.r.o.
Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
předsedkyně sekce SAMDI
Ing. Jan Kovařík
Odbor dopravy MČ Prahy 7
Ing. Martin Krejčí
Haskoning DHV CR s.r.o.
Ing. Rudolf Kubr Ing. Ondřej Kyp
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Jiří Landa

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava, FAST
Ing. Jaroslav Martinek
Partnerství pro městskou mobilitu
Ing. Jan Martolos
EDIP s.r.o.
Ing. Jiří Míšek
ŘSD
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Atelier MOK
Ing. Michal Radimský, Ph.D.
VUT Brno, Fakulta stavební
Ing. Eva Simonová
Ph.D., CDV, v.v.i.
Ing. Ondřej Vohradský
Správa veřejného statku Plzeň
Ing. Martin Všetečka
VUT Brno, Fakulta stavební

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

8 / 2021 Velký městský okruh Brno (VMO) Aktuálně běžící projekty a kdy bude hotovo?
Ing. Aleš Karda , Ing. Radka Matuszková , Ing. Martin Všetečka Ph.D., Ing. Tomáš Vyhlídal ,
6 / 2021 Novinky v plánování udržitelné městské a aktivní mobility
Ing. Jaroslav Martinek ,
5 / 2021 Vliv mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru na intenzity automobilové dopravy a provádění dopravních průzkumů
Ing. Luděk Bartoš Ph.D., Ing. Stanislava Kubešová , Ing. Jan Martolos Ph.D.,
5 / 2021 Sdílený prostor - dopravní koncept přispívající k vyváženému veřejnému prostoru
doc. Ing. arch. Karel  Hájek Ph.D., Ing. Vojtěch Novotný Ph.D.,
9 / 2020 Využití webových aplikací pro analýzu intenzit dopravy v době koronaviru na příkladu Plzně
Ing. Monika Klabochová , Ing. Jan Martolos Ph.D.,


 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zvu Vás na 36. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s., které se bude konat v pondělí 6. června 2022 od 14:00 hod v Praze, budova ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 315.

Navrhovaný program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Celostátní sčítání dopravy 2020
  1. Ján Skovajsa, ŘSD ČR
  2. Radim Striegler, CDV, v.v.i.
  3. diskuse
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 17:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

předseda sekce SAMDI

V Praze 7. dubna 2022

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

35. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

8. září 2021, 15:30 hod, NH Hotel – sál Olomouc, Olomouc

 

Předsedkyně sekce SAMDI Kočárková zahájila zasedání sekce, které se konalo v rámci Silniční konference v bloku „Otevřená jednání odborných sekcí“. Přivítala kolegu Martinka, který byl spolugarantem sekce, a přítomné v sále, kterých se sešlo okolo 30. Ve stručnosti seznámila s cílem zasedání a připraveným programem.

Zasedání mělo na programu téma Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe.  

Nejprve se slova ujal Martinek, který zastoupil nepřítomného Sedmidubského, a stručně představil „Koncepci udržitelné městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030“. Uvedl, že byla schválena 11. 1. 2021 a jedná se o metodiku, nikoliv strategii. Tato Koncepce rovněž navazuje na předchozí Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013 – 2020. Informace jsou ke stažení zde: https://www.akademiemobility.cz/koncepce-560.

Poté představila Kočárková „Vazbu na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC“, zmínila činnost kolegů z výboru TC 2.1 při PIARC.

Smítal následně představil „Vize Olomouckého kraje“ od vzniku koncepce v r. 2018, představil realizované i připravené projekty.

V další části zasedání byly představeny čtyři „Příklady z praxe“. Úvodní slovo přednesl Vymazal (radní pro dopravu v Jihlavě), uvedl, že řada měst vnímá SUMP jako příležitost, nutná je však změna myšlení a přístupu (v řadě krajů zaznamenal významný pokrok), důležité je začít s osvětou pro děti.

Martinek nejprve představil „Principy nové metodiky SUMP 2.0, aneb v čem městům nepomůže ani externí firma“. Apeloval, že je třeba dívat se „novýma očima“. V principech se starší a nová metodika od sebe příliš neliší, jen nová metodika SUMP 2.0. dává větší důraz na ty kapitoly, které města často přehlíží a podceňuje je. Požádal přítomné o zasílání pozitivních a pěkných příkladů, které bude možné použít v rámci práce ve výboru TC 2.1 pro výstupy pro Světový silniční kongres 2023. Pro veřejnost je třeba metodiku prezentovat rychle a stručně, aby pochopila její význam.

Beran prezentoval „Dopravní modelování z webové aplikace – nástroj pro hledání řešení v dopravě“, pomocí nějž lze interaktivně modelovat dopravní scénáře, neboť se sbírají data ze senzorů v aktuálním čase a lze tvořit modelové situace. V diskusi zaznělo několik dotazů: co vše je možné dělat v rámci modelu (plánování nových komunikací, modal split – jednoduché použití pro města), možnost plánování omezení dopravy (šlo by v modelu po konzultaci s dopravním inženýrem nastavit), jak jsou řešena vstupní data (v Plzni z ústředen).

Dostál a Kratina představili „Město Třebíč – Plán udržitelné mobility SUMP 2.0, příklad spolupráce mezi městem a externí firmou“. Diskutovalo se i o firemních plánech mobility, v Třebíči je zpracováváno pro nemocnici.

Posledním vystupujícím byl Čampula s „Plány udržitelné mobility z pohledu vstupních dat“, CDV v.v.i. zpracovává plány udržitelné mobility a podílí se na postupu přípravy. Města nad 40 tisíc obyvatel mají zpracování plánu povinné, ale zájem mají i menší města. Ke zpracování plánu je zapotřebí velkého množství dat, začínají se používat i pocitové mapy.

Prezentace většiny přednášek jsou volně dostupné ke stažení na webu Silniční konference na stránce  https://www.silnicnikonference.eu/prezentace/ .

Kočárková závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast a uvedla, že další jednání sekce SAMDI nemá konkrétní termín, ale je záměr uskutečnit společné zasedání pro sekce SAMDI a Bezpečnosti na téma „Zranitelní účastníci provozu v extravilánu“.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 8. 9. 2021

35. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.

středa 8. září 2021 od 15:30 – 18:00 hod v rámci Silniční konference,
otevřeného jednání odborných sekcí

NH Hotel – sál Olomouc, Legionářská 1311/21, Olomouc

 

Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe

garanti – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (předsedkyně sekce SAMDI, ČVUT v Praze Fakulta dopravní) + Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)

 

 1. Koncepce udržitelné městské mobility – Ing. Vít Sedmidubský, MD
 2. Vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní; předsedkyně sekce SAMDI
 3. Představení vize Olomouckého kraje – Ing. Petr Smítal, cyklokoordinátor Olomouckého kraje
 4. Příklady z praxe
  1. Principy nové metodiky SUMP 2.0., aneb v čem městům nepomůže ani externí firma – Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu
  2. Dopravní modelování z webové aplikace - nástroj města pro hledání řešení v dopravě – Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o.
  3. Město Třebíč – Plán udržitelné městské mobility SUMP 2.0., příklad spolupráce mezi městem a externí firmou – Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a kolektiv externích expertů, v zastoupení Ing. Roman Dostál
  4. Plány udržitelné mobility z pohledu kvality vstupních dat – Ing. Roman Čampula, CDV, v.v.i.
 5. Diskuse

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

34. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

24. března 2021, 14:00 hod, online MS TEAMS

 

34. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.
 

středa 24. března 2021 od 14:00 hod online v MS TEAMS

Program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0) – Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 16:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi, pro přístup na online jednání napište do 23. 3. 2021 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., bude Vám zřízen přístup.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".

Zápis z 29. zasedání sekce SAMDI, téma "Revize ČSN 73 6101"
 

Zápis ze společného zasedání sekcí SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu, které se konalo 18. října 2017 v Brně v rámci jednání Silniční konference.


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

29. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E
 

29. zasedání sekce SAMDI
 

Společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční 18. 10. 2017 v Brně.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E, v přednáškovém sále E1AB, 2. NP.
 

Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI, hlavní téma Výsledky CSD 2016
 

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017, hlavní téma - Výsledky CSD 2016


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338
28. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
5. dubna 2017, 14:00 hod, sídlo firmy Ipsos s.r.o., Slovanský dům,
Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1
 

Pozvánka na 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017
 

28. zasedání sekce SAMDI se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 14:00 v Praze v sídle firmy Ipsos s.r.o. ve Slovanském domě (vchod E - je přístupný z vnitrobloku a z ulice není vidět), Na Příkopě 22.
Odborné téma: "Informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016"


 

Pozvánka na 27. zasedání sekce SAMDI - 19.10.2016
 

27. zasedání sekce SAMDI a 13. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti se bude konat ve středu 19. října 2016 od 15:00 hod v Hradci Králové, v kongresovém centru Aldis, v Přednáškovém sále ve 3. NP.
Tématem bude "Přechod pro chodce versus místo pro přecházení - otázka dopravního značení a bezpečnosti".