Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program činnosti odborné sekce

 • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
 • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
 • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
 • publikování aktuálních článků v Silničním obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
 • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
 • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

 

Seznam aktivních členů sekce SAMDI k 21. 4. 2021
Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
EDIP s.r.o.,
vědecký tajemník ČSS z.s.
Ing. arch. Tomáš Cach
KCD-RHMP
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ing. Pavel Fiala
Policejní prezidium ČR
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
CDV, v.v.i.
Ing. Jaroslav Heinrich
HBH projekt s.r.o.
Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
předsedkyně sekce SAMDI
Ing. Jan Kovařík
Odbor dopravy MČ Prahy 7
Ing. Martin Krejčí
Haskoning DHV CR s.r.o.
Ing. Rudolf Kubr Ing. Ondřej Kyp
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Jiří Landa

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava, FAST
Ing. Jaroslav Martinek
Partnerství pro městskou mobilitu
Ing. Jan Martolos
EDIP s.r.o.
Ing. Jiří Míšek
ŘSD
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Atelier MOK
Ing. Michal Radimský, Ph.D.
VUT Brno, Fakulta stavební
Ing. Eva Simonová
Ph.D., CDV, v.v.i.
Ing. Ondřej Vohradský
Správa veřejného statku Plzeň
Ing. Martin Všetečka
VUT Brno, Fakulta stavební

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

5 / 2022 Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020
Ing. Stanislava Kubešová , Mgr. Ján Skovajsa ,
5 / 2022 Analýza druhů nákladních vozidel sledovaných při celostátním sčítání dopravy z pohledu jejich hmotnosti
Ing. Luděk Bartoš Ph.D., Ing. Jan Šťastný ,
5 / 2022 Využití multiagentního dopravního modelování v praxi
Ing. Dmitrii Grishchuk , Ing. Hana Kobzová , Mgr. Jiří Malý Ph.D., Ing. Martin Všetečka Ph.D.,
5 / 2022 Využití dat o dopravním chování při přípravě plánu udržitelné městské mobility
Mgr. Petr Kouřil , Mgr. Michal Šimeček Ph.D.,
8 / 2021 Velký městský okruh Brno (VMO) Aktuálně běžící projekty a kdy bude hotovo?
Ing. Aleš Karda , Ing. Radka Matuszková , Ing. Martin Všetečka Ph.D., Ing. Tomáš Vyhlídal ,


 

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292,
 tel.: 221 082 338

36. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

6. června 2022, 14:00 hod, Novotného lávka, místnost 315

 

1. Zahájení

Předsedkyně sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková zahájila zasedání a přivítala přítomné. Ve stručnosti seznámila s připraveným programem.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI

Kočárková informovala o tom, že sekce SAMDI se v uplynulém roce 2021 sešla dvakrát – v březnu se konalo online zasedání v MS TEAMS, diskutovaným tématem byla Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0), kterou představil Ing. Jaroslav Martinek. V diskusi mj. zaznělo, že na implementaci by se měla společně podílet ČSS z.s. prostřednictvím sekce SAMDI, veškeré aktivity by měly směřovat k představení na Světovém silničním kongresu v Praze v říjnu 2023.  Druhé zasedání se konalo v září v Olomouci v rámci Silniční konference, tématem k představení a diskusi bylo Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe. Kromě stručného představení koncepce bylo představeno několik příkladů z praxe.

V prosinci 2021 se konal 10. sjezd ČSS, z.s., byla zvolena Rada ČSS. Pro činnost v dalším období bylo konstatováno, že ČSS bude nadále pořádat či se podílet na přípravě odborných akcí, probíhá Soutěž disertačních prací, stěžejní je práce jednotlivých sekcí. Rovněž došlo k úpravě členských příspěvků. Následovalo 1. zasedání Rady ČSS, kde bylo zvoleno její předsednictvo. 2. zasedání Rady ČSS se konalo v dubnu 2022, přítomní byli seznámeni s výsledky hospodaření v r. 2021 a návrhem rozpočtu ČSS na rok 2022, jednalo se
o přípravách Světového silničního kongresu (WRC) v říjnu 2023 v Praze a o přípravě Silniční konference v říjnu 2022 poprvé v Praze v Kongresovém centru.

Časopis Silniční obzor slaví v roce 2022 výročí 100 let od založení. Byl vytvořen nový grafický design časopisu. Články a příspěvky do časopisu jsou stále vítány.

3. Informace o odborných akcích

 1. 17. – 18. 5. 2022 se konala mezinárodní konference CityChangers 2030 v Jihlavě, přijelo 130 účastníků a dalších 500 sledovalo průběh online prostřednictvím streamovaného přenosu, více informací včetně prezentací přednášek naleznete na webu konference https://konference2022.citychangers.eu/
 2. 25. – 26. 5. 2022 proběhl mezinárodní seminář XXII. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. Spolupořadatelem konference byl opět kromě Brněnských komunikací také Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem bylo „Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě“ (Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty), ve 3 blocích zaznělo celkem 20 přednášek z České republiky a ze Slovenska, přehled přednášek naleznete na http://www.dopravneinzenyrskedny.cz/prednasky.html, prezentace přednášek je možné získat na vyžádaní na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. 4. – 5. 10. 2022 – připravuje se Silniční konference v Kongresovém centru Praha, mottem je „Cesta do světa“, součástí odpoledního bloku prvního dne bude opět zasedání sekce SAMDI na téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“, více informací na webu konference https://www.silnicnikonference.eu/
 4. další odborné akce jsou na webu ČSS http://www.silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/

 

4. Odborné téma k diskuzi – Celostátní sčítání dopravy 2020 – Mgr. Ján Skovajsa (ŘSD ČR) a Ing. Radim Striegler, Ing. Petr Neuwirth, Ing. Lucie Vyskočilová (CDV, v.v.i.)

Nejprve informoval Mgr. Skovajsa o průběhu příprav CSD a různých okolnostech, které přípravy i sčítání ovlivnily. Poté popsal vlastní průběh sčítání a jednotlivé výstupy.

Následně Ing. Striegler představil návrh rozšíření základních kategorií vozidel pro výpočty RPDI pomocí přepočtových koeficientů o dodávky. Dále popsal analýzy variace dopravy
z ASD a spolu s kolegy prezentoval výsledky CSD. 

Podrobnější informace k oběma vystoupením jsou v prezentacích, které jsou přiloženy k zápisu.

Diskuse

Landa – kde najdeme tabulku s indexy vývoje dopravy (Skovajsa – pošle nám, další závěry v tabulkové podobě budou k dispozici v průběhu června, v současné době je problém na ŘSD s disky v souvislosti s kyberútokem),

Skovajsa – poděkoval za spolupráci na CSD firmě EDIP, TP 225 budou aktualizovány. Prognóza celkem koresponduje s výsledky CSD2020 a proto výsledky z CSD2020 lze použít pro zjišťování ekonomické efektivity staveb. V průběhu CSD zasáhla 1., 2. a 3. vlna pandemie covid (jaro a podzim 2020 i jaro 2021), ve sčítání je zohledněno, jsou použita reálná data a propady způsobené vládními opatřeními nejsou zahrnuty,

Krejčí – zobrazuje se ve vývoji intenzit zvyšující se cena pohonných hmot? Lze vygenerovat starší data z ASD a porovnat je s daty z roku 2022? (Kubešová – v současné situaci, po kyberútoku, ne, Skovajsa – kolegové z CDV nějaká data z ASD ŘSD k dispozici mají, ale v současné době se již cca měsíc data nesbírají, takže nevíme, zda budou k dispozici),

Strigler – CSD je podkladem pro případnou aktualizaci TP 189, dle analýzy, kterou provedl EDIP pro ŘSD se tentokrát aktualizovat nebudou,

Vorel – připomenul, že CSD je staré více než 60 let a má velkou hodnotu, hodnotí se celkový nárůst dopravy, přináší globální pohled, odráží mezinárodní vztahy, politické dění, nemoci, ceny pohonných hmot, je ovlivněno i stavební dopravou. Doporučuje ŘSD zachovat systém ASD,

Kubešová – součástí CSD je i zpráva pro EHK OSN, kterou zajímají skutečné výsledky
a data, je důležité dodržovat stejnou metodiku (např. v r. 2016 se sčítalo bohužel na menším počtu silnic II. třídy, nyní tato data pro porovnání chybí). EHK OSN byla předána zpráva se statistickými údaji dle neupravených RPDI,

Skovajsa – ASD je základ, sčítače jsou osazeny na každém mezikřižovatkovém dálničním úseku a na silnicích I. třídy budou ve všech významných lokalitách, data se používají pro každoroční statistiky ŘSD. Silnice II. a III. třídy jsou sice ve vlastnictví krajů, ale v rámci CSD se sčítají rovněž, ŘSD chce toto zachovat pro rámcový přehled,

Kumpošt – jaký bude typ sčítačů na ASD? Proč se nevyužívají data ze satelitního mýta a jiná dostupná data, např. od mobilních operátorů? (Skovajsa – o typu přístrojů ASD se jedná. Na vyžádání lze použít i data z mýta, ale jedná se pak o práci s velkými daty, která jednak nejsou automaticky dostupná, jednak se musí očistit, protože je nutné pracovat s anonymizovanými daty),

Kumpošt – existuje množství detektorů, umělá inteligence, ale ukazuje se, že kvalita dat není taková, jak nástroje vypadají, problém nastává zejména u kategorizace vozidel (Skovajsa – kategorizaci je nutné zachovat, v CSD2020 je již hmotnostní vyjádření kategorií vozidel pomocí užitečné hmotnosti, ale i celkové hmotnosti; převod na celkovou hmotnost připravil Edip. Kategorizace dle SPZ také není jednoznačná, protože mohou vypadnout vozidla se zahraničními RZ),

Kubešová – připomíná normy a TP, které jsou navázány na CSD. Metodika CSD pochází z 60. let, v 90. letech se začaly používat automaty, kategorie vozidel nejsou úplně srovnatelné,

Skovajsa – u ASD narazili na poměrně velkou chybovost, stěžejní je říci si, co od sčítání potřebujeme. Ukazuje se, že nejspolehlivější je vizuální kategorizace vozidel, tj. podle toho, jak vozidlo vypadá. Velký pokrok vnímá se zavedením mobilní aplikace na sčítání, přineslo větší přesnost a kontrolu sčítání, zároveň rychlé, úspora ceny, další CSD se plánuje ve stejném duchu,

Landa – přínos CSD za dlouhá léta vnímá ve srovnatelnosti, časových řadách dat, dostupnosti a spolehlivosti,

Skovajsa – k otázce metodiky sčítání – Praha provádí sčítání sama a má mírně odlišnou metodiku (např. výpočet RPDI),

další část diskuse – polemika nad vhodným uspořádáním MÚK – nejdůležitější hledisko by mělo být podle dopravního významu komunikací, umístění (aglomerace, průtah), podíl TNV – bylo doporučeno navrhnout zpracovateli revize ČSN 73 6102, aby toto bylo zohledněno,

 

Jaká jsou doporučení pro další CSD?

 • Kubešová – zvažuje se sledování dodávek,
 • Striegler – rozšířit kontinuální sčítání dat na dálnice a na silnicích I. třídy a nižších tříd (Skovajsa – ŘSD na silnicích II. a III.třídy stanice ASD nemůže budovat, správci jsou kraje. Některé kraje mají sčítače s kategorizací 4 druhů vozidel,
 • Neuwirth – záleží na charakteru provozu, rekreační doprava (sleduje se jen na silnicích II. a III. třídy, bylo by vhodné rozšířit), blízkost velkých měst, Striegler – nyní rekreační dopravu nesledovali, v létě 2021 byla ovlivněna omezením rekreace převážně na území ČR, hledali „referenční“ lokality,
 • Vyskočilová – posunout sčítání v nedělní špičce. Podle analýzy, kterou provedlo CDV z dat nedělního sčítání v rámci CSD2020, špička nastává dříve než v 16 hod,
 • Kumpošt – sčítání v modelu 4 + 4 je často nedostatečné, lépe sčítání 12 hod (Martolos – model 4 + 4 se pro CSD osvědčil, ale speciální průzkumy je vhodné dělat i delší, Bartoš – v TP 189 jsou doporučení, budou uvažovat o změně při jejich revizi),
 • Bartoš – je třeba sjednotit náhled všech technických předpisů na kategorie vozidel, mělo by se projevit také ve vzorci TNV v příští aktualizaci nově vznikajících TP 170. CSD má definované druhy vozidel a je třeba to takto respektovat a dodržovat i ve všech dalších předpisech,
 • Neuwirth – revize sčítacích úseků, zejm. zahrnutí úseků nových (Kubešová – prosí nesahat na úseky, nedalo by se srovnávat, Cibulková – sčítací úseky se neruší, ale lze přidávat nové),
 • Skovajsa – hlavním úkolem je sledovat nárůst počtu dodávek < 6 t (typ „rohlík“, „košík“, „DPD“, apod.),
 • Juppa – rozdělení dodávek (Skovajsa – vozidlo < 3,5 t se považuje za OA, má-li skříň, tak N),

Bartoš – pochválil, jak kvalitně se podařilo v nastalé situaci provést zakázku. Bylo třeba operativně rozhodovat bez znalosti toho, jak se bude pandemie dále vyvíjet. Takto zpětně z grafů vidíme, že rozhodnutí byla správná a výsledky jsou kvalitní,

Krejčí – jak probíhalo sčítání cyklistů? (Vyskočilová – podle metodiky, tedy jen na silnicích),

Krejčí – jak bude vypadat výstupní tabulka v interaktivní mapě webové aplikace CSD2020? – jeví se mu příliš rozsáhlá pro zobrazení (Kubešová – tabulka bude obohacena o data pro hluk dle metodiky CNOSSOS a zobrazení bude podobné jako v roce 2016).

5. Různé

Kočárková požádala Skovajsu a Strieglera o zaslání jejich prezentací a svolení, že je možné je rozeslat spolu se zápisem a umístit mezi podkladové materiály na web ČSS.

6. Stanovení termínu dalšího zasedání

Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno na 4. října 2022 od 15:30 hod v rámci prvního dne Silniční konference v Kongresovém centru Praha, je připravováno téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“ a budeme pokračovat v diskusi k webu „aktivní mobility“. Vstup na zasedání sekce bude umožněn
i zájemcům, kteří se nebudou účastnit Silniční konference jako delegáti.

7. Závěr

Kočárková poděkovala všem přítomným za aktivní účast. Jednání bylo ukončeno
v 16:22 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 6. 6. 2022

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zvu Vás na 36. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s., které se bude konat v pondělí 6. června 2022 od 14:00 hod v Praze, budova ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 315.

Navrhovaný program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Celostátní sčítání dopravy 2020
  1. Ján Skovajsa, ŘSD ČR
  2. Radim Striegler, CDV, v.v.i.
  3. diskuse
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 17:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

předseda sekce SAMDI

V Praze 7. dubna 2022

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

35. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

8. září 2021, 15:30 hod, NH Hotel – sál Olomouc, Olomouc

 

Předsedkyně sekce SAMDI Kočárková zahájila zasedání sekce, které se konalo v rámci Silniční konference v bloku „Otevřená jednání odborných sekcí“. Přivítala kolegu Martinka, který byl spolugarantem sekce, a přítomné v sále, kterých se sešlo okolo 30. Ve stručnosti seznámila s cílem zasedání a připraveným programem.

Zasedání mělo na programu téma Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe.  

Nejprve se slova ujal Martinek, který zastoupil nepřítomného Sedmidubského, a stručně představil „Koncepci udržitelné městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030“. Uvedl, že byla schválena 11. 1. 2021 a jedná se o metodiku, nikoliv strategii. Tato Koncepce rovněž navazuje na předchozí Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013 – 2020. Informace jsou ke stažení zde: https://www.akademiemobility.cz/koncepce-560.

Poté představila Kočárková „Vazbu na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC“, zmínila činnost kolegů z výboru TC 2.1 při PIARC.

Smítal následně představil „Vize Olomouckého kraje“ od vzniku koncepce v r. 2018, představil realizované i připravené projekty.

V další části zasedání byly představeny čtyři „Příklady z praxe“. Úvodní slovo přednesl Vymazal (radní pro dopravu v Jihlavě), uvedl, že řada měst vnímá SUMP jako příležitost, nutná je však změna myšlení a přístupu (v řadě krajů zaznamenal významný pokrok), důležité je začít s osvětou pro děti.

Martinek nejprve představil „Principy nové metodiky SUMP 2.0, aneb v čem městům nepomůže ani externí firma“. Apeloval, že je třeba dívat se „novýma očima“. V principech se starší a nová metodika od sebe příliš neliší, jen nová metodika SUMP 2.0. dává větší důraz na ty kapitoly, které města často přehlíží a podceňuje je. Požádal přítomné o zasílání pozitivních a pěkných příkladů, které bude možné použít v rámci práce ve výboru TC 2.1 pro výstupy pro Světový silniční kongres 2023. Pro veřejnost je třeba metodiku prezentovat rychle a stručně, aby pochopila její význam.

Beran prezentoval „Dopravní modelování z webové aplikace – nástroj pro hledání řešení v dopravě“, pomocí nějž lze interaktivně modelovat dopravní scénáře, neboť se sbírají data ze senzorů v aktuálním čase a lze tvořit modelové situace. V diskusi zaznělo několik dotazů: co vše je možné dělat v rámci modelu (plánování nových komunikací, modal split – jednoduché použití pro města), možnost plánování omezení dopravy (šlo by v modelu po konzultaci s dopravním inženýrem nastavit), jak jsou řešena vstupní data (v Plzni z ústředen).

Dostál a Kratina představili „Město Třebíč – Plán udržitelné mobility SUMP 2.0, příklad spolupráce mezi městem a externí firmou“. Diskutovalo se i o firemních plánech mobility, v Třebíči je zpracováváno pro nemocnici.

Posledním vystupujícím byl Čampula s „Plány udržitelné mobility z pohledu vstupních dat“, CDV v.v.i. zpracovává plány udržitelné mobility a podílí se na postupu přípravy. Města nad 40 tisíc obyvatel mají zpracování plánu povinné, ale zájem mají i menší města. Ke zpracování plánu je zapotřebí velkého množství dat, začínají se používat i pocitové mapy.

Prezentace většiny přednášek jsou volně dostupné ke stažení na webu Silniční konference na stránce  https://www.silnicnikonference.eu/prezentace/ .

Kočárková závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast a uvedla, že další jednání sekce SAMDI nemá konkrétní termín, ale je záměr uskutečnit společné zasedání pro sekce SAMDI a Bezpečnosti na téma „Zranitelní účastníci provozu v extravilánu“.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 8. 9. 2021

35. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.

středa 8. září 2021 od 15:30 – 18:00 hod v rámci Silniční konference,
otevřeného jednání odborných sekcí

NH Hotel – sál Olomouc, Legionářská 1311/21, Olomouc

 

Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe

garanti – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (předsedkyně sekce SAMDI, ČVUT v Praze Fakulta dopravní) + Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)

 

 1. Koncepce udržitelné městské mobility – Ing. Vít Sedmidubský, MD
 2. Vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní; předsedkyně sekce SAMDI
 3. Představení vize Olomouckého kraje – Ing. Petr Smítal, cyklokoordinátor Olomouckého kraje
 4. Příklady z praxe
  1. Principy nové metodiky SUMP 2.0., aneb v čem městům nepomůže ani externí firma – Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu
  2. Dopravní modelování z webové aplikace - nástroj města pro hledání řešení v dopravě – Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o.
  3. Město Třebíč – Plán udržitelné městské mobility SUMP 2.0., příklad spolupráce mezi městem a externí firmou – Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a kolektiv externích expertů, v zastoupení Ing. Roman Dostál
  4. Plány udržitelné mobility z pohledu kvality vstupních dat – Ing. Roman Čampula, CDV, v.v.i.
 5. Diskuse

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

34. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

24. března 2021, 14:00 hod, online MS TEAMS

 

34. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.
 

středa 24. března 2021 od 14:00 hod online v MS TEAMS

Program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0) – Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 16:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi, pro přístup na online jednání napište do 23. 3. 2021 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., bude Vám zřízen přístup.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".

Zápis z 29. zasedání sekce SAMDI, téma "Revize ČSN 73 6101"
 

Zápis ze společného zasedání sekcí SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu, které se konalo 18. října 2017 v Brně v rámci jednání Silniční konference.


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

29. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E
 

29. zasedání sekce SAMDI
 

Společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční 18. 10. 2017 v Brně.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E, v přednáškovém sále E1AB, 2. NP.
 

Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI, hlavní téma Výsledky CSD 2016
 

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017, hlavní téma - Výsledky CSD 2016


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338
28. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
5. dubna 2017, 14:00 hod, sídlo firmy Ipsos s.r.o., Slovanský dům,
Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1
 

Pozvánka na 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017
 

28. zasedání sekce SAMDI se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 14:00 v Praze v sídle firmy Ipsos s.r.o. ve Slovanském domě (vchod E - je přístupný z vnitrobloku a z ulice není vidět), Na Příkopě 22.
Odborné téma: "Informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016"


 

Pozvánka na 27. zasedání sekce SAMDI - 19.10.2016
 

27. zasedání sekce SAMDI a 13. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti se bude konat ve středu 19. října 2016 od 15:00 hod v Hradci Králové, v kongresovém centru Aldis, v Přednáškovém sále ve 3. NP.
Tématem bude "Přechod pro chodce versus místo pro přecházení - otázka dopravního značení a bezpečnosti".