Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI).

Sekce Silniční a městské dopravní inženýrství přispívá k informovanosti dopravních inženýru v ČR a jejich dalšího vzdělávání ve formě odborných seminářů a workshopů s důrazem na vzájemnou diskuzi. Své odborné poznatky prezentují členové sekce v aktuálních článcích Silničního obzoru a na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství

Program činnosti odborné sekce

 • cílem sekce je vzdělávání dopravních inženýrů v ČR a vzájemné předávání informací a dalšího vzdělávání o poznatcích v oboru dopravního inženýrství v rámci odborné i širší veřejnosti
 • sekce spolupracuje na Koncepci městské a aktivní mobility, zejména v oblasti diskuse jak s odborníky, tak s širší veřejností
 • činnost sekce a aktuální informace z oboru jsou prezentovány na webových stránkách ČSS
 • součástí pravidelných zasedání je odborné téma k diskusi, které je představeno a následně diskutováno, sekce se vyjadřuje k aktuálním odborným otázkám a přijímá doporučení určená předsednictvu ČSS
 • členové sekce publikují aktuální články v Silničním obzoru, prezentují nové odborné poznatky na konferenci Dopravně inženýrské dny a na Silniční konferenci
 • členové sekce se aktivně podílejí na mezinárodní spolupráci v rámci práce v technických výborech PIARC

Seznam aktivních členů sekce

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

EDIP s.r.o., vědecký tajemník ČSS z.s.

Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Ing. Pavel Fiala

Policejní prezidium ČR

Ing. Jaroslav Heinrich

HBH projekt s.r.o.

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní, předsedkyně sekce SAMDI

Ing. Petr Kozák

HBH projekt s.r.o.

Ing. Martin Krejčí

PUDIS

Ing. Eva Kšicová, Ph.D.

CDV, v.v.i.

Ing. Ondřej Kyp

AFRY CZ s.r.o.

Ing. Jiří Landa

SWECO

Ing. Martin Lipl

HBH projekt s.r.o.

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.

Ing. Jaroslav Martinek

Partnerství pro městskou mobilitu

Ing. Jan Martolos

EDIP s.r.o.

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Atelier MOK

Ing. Michal Uhlík, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Ing. Antonín Seidl

Ing. Ondřej Vohradský

Správa veřejného statku Plzeň

Ing. Vladimír Vorel

Ing. Martin Všetečka

VUT Brno, Fakulta stavební

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Zápis z 37. zasedání sekce SAMDI

15. 11. 2022

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

 

37. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

4. října 2022, 15:30 hod, Kongresové centrum, Praha

1. Zahájení

Předsedkyně sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková zahájila zasedání na téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“, které se koná v rámci „Otevřených jednání odborných sekcí“ první dne Silniční konference, a přivítala přítomné. Ve stručnosti seznámila s připraveným programem.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI

Kočárková informovala o tom, že sekce SAMDI se v roce 2022 schází podruhé. První setkání se konalo 6. 6., diskutovaným tématem bylo Celostátní sčítání dopravy 2020, které představili Mgr. Ján Skovajsa (ŘSD ČR) a Ing. Radim Striegler, Ing. Petr Neuwirth a Ing. Lucie Vyskočilová (CDV, v.v.i.). V diskusi zaznělo, že v současné době je problém na ŘSD s disky v souvislosti s kyberútokem a proto kompletní data nejsou momentálně k dispozici. Bylo doporučeno, že je třeba klást důraz na sčítání dodávek, rozšířit kontinuální sčítání dat na dálnice
a silnice I. třídy, posunout sčítání v nedělní špičce. Druhé zasedání se koná dnes.

V dubnu 2022 se konalo 2. zasedání Rady ČSS, z.s., jednalo se o výsledcích hospodaření v r. 2021 a návrhu rozpočtu na r. 2022, dále o přípravách Světového silničního kongresu (WRC) v říjnu 2023 v Praze, o přípravě Silniční konference v říjnu 2022 a bylo navrženo místo konání SK 2023 (Ostrava). Další, v pořadí 3. zasedání Rady ČSS, z.s. proběhlo v předvečer Silniční konference 3. října. Byl podán návrh na založení nových odborných sekcí v oblasti životního prostředí, telematiky a ekonomiky a managementu, abychom lépe reagovali na současné trendy v rozvoji oboru dopravy a přiblížili se lépe obsahovému zaměření technických výborů PIARC.

Časopis Silniční obzor slaví v roce 2022 výročí 100 let od založení. Byl vytvořen nový grafický design časopisu. Články a příspěvky do časopisu jsou stále vítány.

3. Informace o odborných akcích

 1. 24. – 25. 5. 2023 mezinárodní seminář XXIII. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. Spolupořadatelem konference bude opět kromě Brněnských komunikací Dopravní podnik města Brna, a.s. Téma bude Udržitelná mobilita ve městech,
 2. 13. – 14. 6. 2023 –Silniční konference v Ostravě Trojhalí,
 3. 2. – 6. 10. 2023 – Světový silniční kongres (WRC 2023) Praha (https://www.wrc2023prague.org/),
 4. další odborné akce jsou na webu ČSS https://www.silnicnispolecnost.cz/odborne-akce/.

 4. Odborné téma – Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi

Připraveny jsou 3 úvodní přednášky a 4 přednášky s příklady dobré praxe včetně představení vítězného projektu soutěže o Cenu Víta Brandy.

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČSS – SAMDI, ČVUT FD představila krátce vazbu činnosti sekce SAMDI ČSS z.s. na PIARC v příspěvku Městská a aktivní mobilita na Světovém silničním kongresu PIARC.

Evropský atlas mobility v českém kontextu představila Mgr. Žaneta Gregorová z německé nadace Heinrich-Böll-Stiftung a tištěnou verzi tohoto atlasu přítomným zájemcům nabídla.

Bezpečnost cyklistické dopravy v evropském kontextu a představení CykloVize 2030, výstupy projektu SABRINA představil národní cyklokoordinátor Ing. Jaroslav Martinek, mimo jiné prezentoval i nové myšlenky z jednání na MD. Upozornil na nový web https://www.stavbycyklo.cz/, který CykloVizi 2030 představuje. Závěrem upozornil na nutnost jednání mezi MD a kraji.

V další části jednání byly uvedeny 4 přednášky „příklady dobré praxe“

Plánování města pomocí webového dopravního modelu představili Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o. a Ing. Tomáš Řehák ze Správy informačních technologií města Plzně.

Město Třinec a jeho zajímavou Kampaň 180 dní příležitostí představil Leszek Gryga, koordinátor městské mobility v Třinci.

Ing. David Michalička, starosta města Říčany, představil projekt, Město Říčany – Cyklostezka v urbanizovaném území. který byl připravován
6 let a nyní je již stavba od r. 2020 v provozu.

Poslední příspěvek uvedla Ing. Jitka Vrtalová ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu
a představila soutěž Cena Víta Brandy, účastníkům nabídla tištěný sborník vítězných projektů (je dostupný též na https://www.cenavitabrandy.cz/), aneb „jak prodávat udržitelnou dopravu“. Dále představila Plán udržitelné městské mobility města Krnov „Jak na chytřejší dopravu“, kde je vše podstatné vyjádřeno na 19 stranách.

Posledním vystoupením bylo představení vítězného projektu – Hlavní Ceny Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření, kterou získala společnost Jakub Cigler Architekti za revitalizaci Moskevské ulice v Praze 10. Společnost zastoupili a projekt představili Peter Bednár a Jan Hofman.

Prezentace všech přednášejících naleznete na webu Silniční konference na https://www.silnicnikonference.eu/prezentace/.

5. Stanovení termínu dalšího zasedání

Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno na Silniční konferenci v červnu 2023.

6. Závěr

Kočárková poděkovala všem přednášejícím za zajímavé příspěvky a všem účastníkům zasedání za pozornost. Jednání bylo ukončeno
v 18 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 4. 10. 2022

Zápis z 36. zasedání sekce SAMDI

14. 6. 2022

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, info@silnicnispolecnost.cz, tel./fax:221 082 292,
tel.: 221 082 338

36. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

6. června 2022, 14:00 hod, Novotného lávka, místnost 315

 

1. Zahájení

Předsedkyně sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková zahájila zasedání a přivítala přítomné. Ve stručnosti seznámila s připraveným programem.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI

Kočárková informovala o tom, že sekce SAMDI se v uplynulém roce 2021 sešla dvakrát – v březnu se konalo online zasedání v MS TEAMS, diskutovaným tématem byla Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0), kterou představil Ing. Jaroslav Martinek. V diskusi mj. zaznělo, že na implementaci by se měla společně podílet ČSS z.s. prostřednictvím sekce SAMDI, veškeré aktivity by měly směřovat k představení na Světovém silničním kongresu v Praze v říjnu 2023.  Druhé zasedání se konalo v září v Olomouci v rámci Silniční konference, tématem k představení a diskusi bylo Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe. Kromě stručného představení koncepce bylo představeno několik příkladů z praxe.

V prosinci 2021 se konal 10. sjezd ČSS, z.s., byla zvolena Rada ČSS. Pro činnost v dalším období bylo konstatováno, že ČSS bude nadále pořádat či se podílet na přípravě odborných akcí, probíhá Soutěž disertačních prací, stěžejní je práce jednotlivých sekcí. Rovněž došlo k úpravě členských příspěvků. Následovalo 1. zasedání Rady ČSS, kde bylo zvoleno její předsednictvo. 2. zasedání Rady ČSS se konalo v dubnu 2022, přítomní byli seznámeni s výsledky hospodaření v r. 2021 a návrhem rozpočtu ČSS na rok 2022, jednalo se
o přípravách Světového silničního kongresu (WRC) v říjnu 2023 v Praze a o přípravě Silniční konference v říjnu 2022 poprvé v Praze v Kongresovém centru.

Časopis Silniční obzor slaví v roce 2022 výročí 100 let od založení. Byl vytvořen nový grafický design časopisu. Články a příspěvky do časopisu jsou stále vítány.

3. Informace o odborných akcích

 1. 17. – 18. 5. 2022 se konala mezinárodní konference CityChangers 2030 v Jihlavě, přijelo 130 účastníků a dalších 500 sledovalo průběh online prostřednictvím streamovaného přenosu, více informací včetně prezentací přednášek naleznete na webu konference https://konference2022.citychangers.eu/
 2. 25. – 26. 5. 2022 proběhl mezinárodní seminář XXII. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. Spolupořadatelem konference byl opět kromě Brněnských komunikací také Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem bylo „Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě“ (Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty), ve 3 blocích zaznělo celkem 20 přednášek z České republiky a ze Slovenska, přehled přednášek naleznete na http://www.dopravneinzenyrskedny.cz/prednasky.html, prezentace přednášek je možné získat na vyžádaní na mailu kocarkova@fd.cvut.cz
 3. 4. – 5. 10. 2022 – připravuje se Silniční konference v Kongresovém centru Praha, mottem je „Cesta do světa“, součástí odpoledního bloku prvního dne bude opět zasedání sekce SAMDI na téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“, více informací na webu konference https://www.silnicnikonference.eu/
 4. další odborné akce jsou na webu ČSS https://www.silnicnispolecnost.cz/odborne-akce/

 

4. Odborné téma k diskuzi – Celostátní sčítání dopravy 2020 – Mgr. Ján Skovajsa (ŘSD ČR) a Ing. Radim Striegler, Ing. Petr Neuwirth, Ing. Lucie Vyskočilová (CDV, v.v.i.)

Nejprve informoval Mgr. Skovajsa o průběhu příprav CSD a různých okolnostech, které přípravy i sčítání ovlivnily. Poté popsal vlastní průběh sčítání a jednotlivé výstupy.

Následně Ing. Striegler představil návrh rozšíření základních kategorií vozidel pro výpočty RPDI pomocí přepočtových koeficientů o dodávky. Dále popsal analýzy variace dopravy
z ASD a spolu s kolegy prezentoval výsledky CSD.

Podrobnější informace k oběma vystoupením jsou v prezentacích, které jsou přiloženy k zápisu.

Diskuse

Landa – kde najdeme tabulku s indexy vývoje dopravy (Skovajsa – pošle nám, další závěry v tabulkové podobě budou k dispozici v průběhu června, v současné době je problém na ŘSD s disky v souvislosti s kyberútokem),

Skovajsa – poděkoval za spolupráci na CSD firmě EDIP, TP 225 budou aktualizovány. Prognóza celkem koresponduje s výsledky CSD2020 a proto výsledky z CSD2020 lze použít pro zjišťování ekonomické efektivity staveb. V průběhu CSD zasáhla 1., 2. a 3. vlna pandemie covid (jaro a podzim 2020 i jaro 2021), ve sčítání je zohledněno, jsou použita reálná data a propady způsobené vládními opatřeními nejsou zahrnuty,

Krejčí – zobrazuje se ve vývoji intenzit zvyšující se cena pohonných hmot? Lze vygenerovat starší data z ASD a porovnat je s daty z roku 2022? (Kubešová – v současné situaci, po kyberútoku, ne, Skovajsa – kolegové z CDV nějaká data z ASD ŘSD k dispozici mají, ale v současné době se již cca měsíc data nesbírají, takže nevíme, zda budou k dispozici),

Strigler – CSD je podkladem pro případnou aktualizaci TP 189, dle analýzy, kterou provedl EDIP pro ŘSD se tentokrát aktualizovat nebudou,

Vorel – připomenul, že CSD je staré více než 60 let a má velkou hodnotu, hodnotí se celkový nárůst dopravy, přináší globální pohled, odráží mezinárodní vztahy, politické dění, nemoci, ceny pohonných hmot, je ovlivněno i stavební dopravou. Doporučuje ŘSD zachovat systém ASD,

Kubešová – součástí CSD je i zpráva pro EHK OSN, kterou zajímají skutečné výsledky
a data, je důležité dodržovat stejnou metodiku (např. v r. 2016 se sčítalo bohužel na menším počtu silnic II. třídy, nyní tato data pro porovnání chybí). EHK OSN byla předána zpráva se statistickými údaji dle neupravených RPDI,

Skovajsa – ASD je základ, sčítače jsou osazeny na každém mezikřižovatkovém dálničním úseku a na silnicích I. třídy budou ve všech významných lokalitách, data se používají pro každoroční statistiky ŘSD. Silnice II. a III. třídy jsou sice ve vlastnictví krajů, ale v rámci CSD se sčítají rovněž, ŘSD chce toto zachovat pro rámcový přehled,

Kumpošt – jaký bude typ sčítačů na ASD? Proč se nevyužívají data ze satelitního mýta a jiná dostupná data, např. od mobilních operátorů? (Skovajsa – o typu přístrojů ASD se jedná. Na vyžádání lze použít i data z mýta, ale jedná se pak o práci s velkými daty, která jednak nejsou automaticky dostupná, jednak se musí očistit, protože je nutné pracovat s anonymizovanými daty),

Kumpošt – existuje množství detektorů, umělá inteligence, ale ukazuje se, že kvalita dat není taková, jak nástroje vypadají, problém nastává zejména u kategorizace vozidel (Skovajsa – kategorizaci je nutné zachovat, v CSD2020 je již hmotnostní vyjádření kategorií vozidel pomocí užitečné hmotnosti, ale i celkové hmotnosti; převod na celkovou hmotnost připravil Edip. Kategorizace dle SPZ také není jednoznačná, protože mohou vypadnout vozidla se zahraničními RZ),

Kubešová – připomíná normy a TP, které jsou navázány na CSD. Metodika CSD pochází z 60. let, v 90. letech se začaly používat automaty, kategorie vozidel nejsou úplně srovnatelné,

Skovajsa – u ASD narazili na poměrně velkou chybovost, stěžejní je říci si, co od sčítání potřebujeme. Ukazuje se, že nejspolehlivější je vizuální kategorizace vozidel, tj. podle toho, jak vozidlo vypadá. Velký pokrok vnímá se zavedením mobilní aplikace na sčítání, přineslo větší přesnost a kontrolu sčítání, zároveň rychlé, úspora ceny, další CSD se plánuje ve stejném duchu,

Landa – přínos CSD za dlouhá léta vnímá ve srovnatelnosti, časových řadách dat, dostupnosti a spolehlivosti,

Skovajsa – k otázce metodiky sčítání – Praha provádí sčítání sama a má mírně odlišnou metodiku (např. výpočet RPDI),

další část diskuse – polemika nad vhodným uspořádáním MÚK – nejdůležitější hledisko by mělo být podle dopravního významu komunikací, umístění (aglomerace, průtah), podíl TNV – bylo doporučeno navrhnout zpracovateli revize ČSN 73 6102, aby toto bylo zohledněno,

 

Jaká jsou doporučení pro další CSD?

 • Kubešová – zvažuje se sledování dodávek,
 • Striegler – rozšířit kontinuální sčítání dat na dálnice a na silnicích I. třídy a nižších tříd (Skovajsa – ŘSD na silnicích II. a III.třídy stanice ASD nemůže budovat, správci jsou kraje. Některé kraje mají sčítače s kategorizací 4 druhů vozidel,
 • Neuwirth – záleží na charakteru provozu, rekreační doprava (sleduje se jen na silnicích II. a III. třídy, bylo by vhodné rozšířit), blízkost velkých měst, Striegler – nyní rekreační dopravu nesledovali, v létě 2021 byla ovlivněna omezením rekreace převážně na území ČR, hledali „referenční“ lokality,
 • Vyskočilová – posunout sčítání v nedělní špičce. Podle analýzy, kterou provedlo CDV z dat nedělního sčítání v rámci CSD2020, špička nastává dříve než v 16 hod,
 • Kumpošt – sčítání v modelu 4 + 4 je často nedostatečné, lépe sčítání 12 hod (Martolos – model 4 + 4 se pro CSD osvědčil, ale speciální průzkumy je vhodné dělat i delší, Bartoš – v TP 189 jsou doporučení, budou uvažovat o změně při jejich revizi),
 • Bartoš – je třeba sjednotit náhled všech technických předpisů na kategorie vozidel, mělo by se projevit také ve vzorci TNV v příští aktualizaci nově vznikajících TP 170. CSD má definované druhy vozidel a je třeba to takto respektovat a dodržovat i ve všech dalších předpisech,
 • Neuwirth – revize sčítacích úseků, zejm. zahrnutí úseků nových (Kubešová – prosí nesahat na úseky, nedalo by se srovnávat, Cibulková – sčítací úseky se neruší, ale lze přidávat nové),
 • Skovajsa – hlavním úkolem je sledovat nárůst počtu dodávek < 6 t (typ „rohlík“, „košík“, „DPD“, apod.),
 • Juppa – rozdělení dodávek (Skovajsa – vozidlo < 3,5 t se považuje za OA, má-li skříň, tak N),

Bartoš – pochválil, jak kvalitně se podařilo v nastalé situaci provést zakázku. Bylo třeba operativně rozhodovat bez znalosti toho, jak se bude pandemie dále vyvíjet. Takto zpětně z grafů vidíme, že rozhodnutí byla správná a výsledky jsou kvalitní,

Krejčí – jak probíhalo sčítání cyklistů? (Vyskočilová – podle metodiky, tedy jen na silnicích),

Krejčí – jak bude vypadat výstupní tabulka v interaktivní mapě webové aplikace CSD2020? – jeví se mu příliš rozsáhlá pro zobrazení (Kubešová – tabulka bude obohacena o data pro hluk dle metodiky CNOSSOS a zobrazení bude podobné jako v roce 2016).

5. Různé

Kočárková požádala Skovajsu a Strieglera o zaslání jejich prezentací a svolení, že je možné je rozeslat spolu se zápisem a umístit mezi podkladové materiály na web ČSS.

6. Stanovení termínu dalšího zasedání

Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno na 4. října 2022 od 15:30 hod v rámci prvního dne Silniční konference v Kongresovém centru Praha, je připravováno téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“ a budeme pokračovat v diskusi k webu „aktivní mobility“. Vstup na zasedání sekce bude umožněn
i zájemcům, kteří se nebudou účastnit Silniční konference jako delegáti.

7. Závěr

Kočárková poděkovala všem přítomným za aktivní účast. Jednání bylo ukončeno
v 16:22 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 6. 6. 2022

Pozvánka na 36. zasedání sekce SAMDI

12. 4. 2022

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zvu Vás na 36. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s., které se bude konat v pondělí 6. června 2022 od 14:00 hod v Praze, budova ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 315.

Navrhovaný program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Celostátní sčítání dopravy 2020
  1. Ján Skovajsa, ŘSD ČR
  2. Radim Striegler, CDV, v.v.i.
  3. diskuse
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 17:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

předseda sekce SAMDI

V Praze 7. dubna 2022

Zápis z 35. zasedání sekce SAMDI

11. 10. 2021

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

35. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

8. září 2021, 15:30 hod, NH Hotel – sál Olomouc, Olomouc

 

Předsedkyně sekce SAMDI Kočárková zahájila zasedání sekce, které se konalo v rámci Silniční konference v bloku „Otevřená jednání odborných sekcí“. Přivítala kolegu Martinka, který byl spolugarantem sekce, a přítomné v sále, kterých se sešlo okolo 30. Ve stručnosti seznámila s cílem zasedání a připraveným programem.

Zasedání mělo na programu téma Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe.  

Nejprve se slova ujal Martinek, který zastoupil nepřítomného Sedmidubského, a stručně představil „Koncepci udržitelné městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030“. Uvedl, že byla schválena 11. 1. 2021 a jedná se o metodiku, nikoliv strategii. Tato Koncepce rovněž navazuje na předchozí Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013 – 2020. Informace jsou ke stažení zde: https://www.akademiemobility.cz/koncepce-560.

Poté představila Kočárková „Vazbu na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC“, zmínila činnost kolegů z výboru TC 2.1 při PIARC.

Smítal následně představil „Vize Olomouckého kraje“ od vzniku koncepce v r. 2018, představil realizované i připravené projekty.

V další části zasedání byly představeny čtyři „Příklady z praxe“. Úvodní slovo přednesl Vymazal (radní pro dopravu v Jihlavě), uvedl, že řada měst vnímá SUMP jako příležitost, nutná je však změna myšlení a přístupu (v řadě krajů zaznamenal významný pokrok), důležité je začít s osvětou pro děti.

Martinek nejprve představil „Principy nové metodiky SUMP 2.0, aneb v čem městům nepomůže ani externí firma“. Apeloval, že je třeba dívat se „novýma očima“. V principech se starší a nová metodika od sebe příliš neliší, jen nová metodika SUMP 2.0. dává větší důraz na ty kapitoly, které města často přehlíží a podceňuje je. Požádal přítomné o zasílání pozitivních a pěkných příkladů, které bude možné použít v rámci práce ve výboru TC 2.1 pro výstupy pro Světový silniční kongres 2023. Pro veřejnost je třeba metodiku prezentovat rychle a stručně, aby pochopila její význam.

Beran prezentoval „Dopravní modelování z webové aplikace – nástroj pro hledání řešení v dopravě“, pomocí nějž lze interaktivně modelovat dopravní scénáře, neboť se sbírají data ze senzorů v aktuálním čase a lze tvořit modelové situace. V diskusi zaznělo několik dotazů: co vše je možné dělat v rámci modelu (plánování nových komunikací, modal split – jednoduché použití pro města), možnost plánování omezení dopravy (šlo by v modelu po konzultaci s dopravním inženýrem nastavit), jak jsou řešena vstupní data (v Plzni z ústředen).

Dostál a Kratina představili „Město Třebíč – Plán udržitelné mobility SUMP 2.0, příklad spolupráce mezi městem a externí firmou“. Diskutovalo se i o firemních plánech mobility, v Třebíči je zpracováváno pro nemocnici.

Posledním vystupujícím byl Čampula s „Plány udržitelné mobility z pohledu vstupních dat“, CDV v.v.i. zpracovává plány udržitelné mobility a podílí se na postupu přípravy. Města nad 40 tisíc obyvatel mají zpracování plánu povinné, ale zájem mají i menší města. Ke zpracování plánu je zapotřebí velkého množství dat, začínají se používat i pocitové mapy.

Prezentace většiny přednášek jsou volně dostupné ke stažení na webu Silniční konference na stránce  https://www.silnicnikonference.eu/prezentace/ .

Kočárková závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast a uvedla, že další jednání sekce SAMDI nemá konkrétní termín, ale je záměr uskutečnit společné zasedání pro sekce SAMDI a Bezpečnosti na téma „Zranitelní účastníci provozu v extravilánu“.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 8. 9. 2021

Pozvánka na 35. zasedání sekce SAMDI

1. 9. 2021

35. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.

středa 8. září 2021 od 15:30 – 18:00 hod v rámci Silniční konference,
otevřeného jednání odborných sekcí

NH Hotel – sál Olomouc, Legionářská 1311/21, Olomouc

 

Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe

garanti – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (předsedkyně sekce SAMDI, ČVUT v Praze Fakulta dopravní) + Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)

 

 1. Koncepce udržitelné městské mobility – Ing. Vít Sedmidubský, MD
 2. Vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní; předsedkyně sekce SAMDI
 3. Představení vize Olomouckého kraje – Ing. Petr Smítal, cyklokoordinátor Olomouckého kraje
 4. Příklady z praxe
  1. Principy nové metodiky SUMP 2.0., aneb v čem městům nepomůže ani externí firma – Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu
  2. Dopravní modelování z webové aplikace - nástroj města pro hledání řešení v dopravě – Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o.
  3. Město Třebíč – Plán udržitelné městské mobility SUMP 2.0., příklad spolupráce mezi městem a externí firmou – Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a kolektiv externích expertů, v zastoupení Ing. Roman Dostál
  4. Plány udržitelné mobility z pohledu kvality vstupních dat – Ing. Roman Čampula, CDV, v.v.i.
 5. Diskuse

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

Zápis z 34. zasedání sekce SAMDI

9. 4. 2021

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

34. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

24. března 2021, 14:00 hod, online MS TEAMS

 

1. Zahájení

Předsedkyně sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková zahájila online zasedání a přivítala přítomné (17 připojených účastníků jednání). Ve stručnosti seznámila s připraveným programem.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI

Kočárková informovala o tom, že sekce SAMDI se v uplynulém roce 2020 z důvodu pandemie nesešla. Poslední zasedání se konalo 23. října 2019 v Českých Budějovicích v rámci Silniční konference, bylo společné se sekcí Bezpečnosti a tématem k diskusi bylo „Využitelnost a věrohodnost dat v dopravě“.

Včera 23. 3. 2021 2019 se konalo 7. zasedání Rady ČSS z.s., na kterém byli přítomní seznámeni s výsledky hospodaření v r. 2020 a návrhem rozpočtu ČSS z.s. na rok 2021.

V r. 2020 bylo pouze 1 zasedání Rady ČSS z.s., a to na jaře. Příští, 8. zasedání Rady ČSS z.s. je plánováno v rámci Silniční konference v Olomouci začátkem září 2021. Je připravován 10. sjezd ČSS z.s., a to na pátek 3. prosince 2021.

ČSS z.s. má nové webové stránky https://www.silnicnispolecnost.cz/.

Stav publikace DI – nyní shromážděno cca 400 stran, některá témata jsou ale stále nedopracováno. Jednání s grafikem byla započata na jaře 2020. Plánem je letos publikaci připravit, tj. zrevidovat připravené kapitoly a dokončit rozpracované kapitoly, bude-li k tomu vhodná situace, tak ji v r. 2022 vydat.

Články a příspěvky do Silničního obzoru jsou vítány.

3. Informace o odborných akcích

 1. 28. dubna 2021 – seminář Témata světových silničních kongresů – online
 2. 26. – 27. 5. 2021 – plánován seminář XXI. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. V loňském roce byl seminář zrušen, téma i příspěvky zůstávají. Spolupořadatelem konference je opět kromě Brněnských komunikací Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem bude „Složitě projednat, jednoduše postavit“ (Aspekty navrhování a realizace dopravních projektů v kontextu limitů povolovacích procesů), ve 3 blocích je připraveno přes 20 přednášek z České republiky a ze Slovenska, více info na http://www.dopravneinzenyrskedny.cz/Dodatečně byla zveřejněna informace, že seminář je v r. 2021 zrušen a další je plánován na 25. – 26. 5. 2022,
 3. 8. – 9. 9. 2021 – připravuje se Silniční konference v Olomouci (v r. 2020 zrušena, program rámcově zůstává, je mírně upravován),
 4. 15. 2. 2021 – konala se „Silniční minikonference on-line“, informace jsou na webu ČSS a záznam je k dispozici na https://www.silnicnikonference.eu/minikonference/.

 

4. Odborné téma k diskuzi – Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0) – Ing. Jaroslav Martinek

Kočárková nejprve informovala, že v listopadu 2020 došlo k dohodě Martinek – Bartoš – Kočárková (následně bylo projednáno i na předsednictvu ČSS z.s.) o tom, že sekce SAMDI by garantovala web „Akademie městské mobility“ (více na https://www.akademiemobility.cz/). Byla připravena Metodika SUMP 2.0, ČSS z.s. se stala externím aplikačním garantem v rámci grantu TAČR.

14. 12. 2020 se online na MD konala pracovní porada „Koncepce městské aktivní mobility“, Kočárková zde představila vazbu sekce SAMDI na Koncepci městské a aktivní mobility 2021 – 2030 a konkrétně na kapitolu 2.3.5. (koordinace aktivní mobility). Sekce SAMDI bude spolu s dalšími organizacemi (např. spolek Partnerství pro městskou mobilitu a dopravní vysoké školy) představovat odborné a metodické zázemí pro podporu aktivní a městské mobility. Tato aktivita je v souladu s odbornými záměry PIARC a jeho pracovních výborů, zejména TC 2.1 Mobilita v zastavěném území. Výbor se zaměřuje zejména na potřeby veřejnosti v oblasti mobility v souvislosti s dojížděním, zejm. atraktivní práce ve městě + bydlení na předměstí či na venkově; zvyšování potřeb každodenní dopravy, kdy je denně překračována kapacita dopravních sítí. Strategický plán PIARC požaduje řešit tématiku potřeb a služeb v oblasti mobility (nejen pouze v oblasti dopravy!!!) a multimodalitu nejen ve městě, ale v celém metropolitním regionu. Výstupy budou představeny na XXVII. Světovém silničním kongresu (WRC), který se bude konat 2. – 6. 10.  2023 v Praze, což je velká příležitost pro odborníky z ČR k výměně zkušeností.

Poté navázal Martinek prezentací, která je součástí zápisu. Martinek vyjádřil záměr pokusit se navázat partnerství a udělat něco pro naše města, kraje, vládu, MD. Pro spolupráci vidí velkou perspektivu v sekci SAMDI. V rámci prezentace nejprve představil návaznost sekce SAMDI na Koncepci městské aktivní mobility. Následně seznámil přítomné se strukturou webu Akademie městské mobility. Na závěr byl představen úkol pro všechny, kdy požádal o napsání 2 příkladů dobré praxe.

V diskusi nejprve Bartoš uvedl, že z pozice ČSS z.s. je podpora odborné práce sekcí. V ČR je nyní připravena Metodika městské a aktivní mobility do r. 2030 a Metodika SUMP 2.0.  Na implementaci by se měla společně podílet ČSS z.s. prostřednictvím sekce SAMDI, spolek Partnerství pro městskou mobilitu a vysoké školy, SAMDI může tuto činnost koordinovat. V Silničním obzoru č. 5 vyjde k tématu článek, poté bude diskutováno v samostatném bloku v rámci Silniční konference v září 2021 a aktivity vyvrcholí na Světovém silničním kongresu připravovaném na říjen 2023 v Praze. Proto také bylo sezváno jednání sekce, aby započala diskuse, jak s tématem naložit a jak dále.

Krejčí se dotázal, co se od nás očekává? Jako SAMDI se aktivit účastnit můžeme, za sebe je však praktik a potřebuje slyšet, co má dělat.

Martinek odpověděl, že Krejčí již dávno spolupracuje, když posílá příklady dobré praxe, je třeba je jen zpropagovat. Zajímavé příklady posílají i Heinrich a Novotný, je možné dát je na web. Nato Krejčí nabídl, že může poskytnout podklady ke dvěma akcím – pořádají již 5. ročník soutěže „Do školy na kole“ a akci „Cyklojízda ostravských starostů“. Dále uvedl, že v Ostravě dělá velké investice DP, hlavně do tramvají, elektrobusů, zda by se také hodilo?  Novotný se přidal, že též může nějaké příklady poslat, ale spíše jen odkazy.

Landa doporučil uvádět i negativní příklady jako odstrašující příklad, Novotný se toho obává, aby pak někdo nepoužil.

Bartoš se zamyslel nad tím, jak vše manažersky provést, jak komunikovat, jak provázat se stránkami ČSS z.s., zda nestanovit redakční radu – malou skupinku, která by se scházela 4x do roka a revidovala příspěvky. Kočárková požádala, aby jí zájemci o práci v redakční radě napsali (pozn. – během dne se ozvali Krejčí a Heinrich).

Bartoš se dotázal zástupců VŠ, jak se dívají na spolupráci, dále by jej zajímal názor zástupce CDV.  Frič uvedl, že za CDV, v.v.i. se nebude vyjadřovat ani nebudou na této aktivitě spolupracovat.

Radimský polemizoval o tom, jak by mělo být partnerství VŠ a SAMDI při záštitě webu vnímáno? Myslí si, že pod některé články není vhodné se podepsat, Heinrich se přidal, Martinek oponoval, že proto jsme se sešli, abychom si pravidla nastavili a domluvili se. Podle Martinka celá záležitost nespěchá, je třeba vše doladit do WRC 2023 v Praze. Projekt je výstupem TAČR, strukturu by doporučoval nechat ve 3 částech, jak byla navržena (strategie, marketing, opatření).

Kočárková závěrem shrnula, že uděláme pracovní skupinu, další diskuse proběhne na zasedání v září na Silniční konferenci.

5. Různé

Landa zmínil, že by bylo vhodné diskutovat téma „zranitelní účastníci provozu mimo města“, neboť v extravilánu jsou úzké nebo žádné krajnice, nebezpečné autobusové zastávky, nevyhovujícím způsobem jsou prostorově uspořádány mosty (např. nemožnost využití revizních chodníků pro chodce). Často se s tímto problémem setkává při zpracování bezpečnostního auditu. Kočárková se dotázala, jak toto téma pojmout. Landa by k tomuto rád vedl diskusi se zpracovateli norem a zástupci VŠ. Kočárková a Bartoš se domnívají, že téma spadá spíše pod hlavičku sekce Bezpečnosti, případně by bylo vhodné řešit na společném zasedání obou sekcí.

Novotný uvedl, že obor dopravního inženýrství je degradován po odborné stránce, projektanti nevědí o technologii, dopravním proudu a dalších souvislostech, jsou úzce specializováni. Zástupci VŠ (Kočárková – ČVUT v Praze, Mahdalová – VŠB v Ostravě, Radimský – VUT v Brně) uvedli, že obecně klesá zájem studentů o technické obory (těžké studium, nejeví se jako atraktivní, resp. ani ve společnosti není obor propagován). Na všech zmiňovaných VŠ jsou v oborech, věnujících se dopravním stavbám a dopravnímu inženýrství, pouze jednotky studentů a tím i velmi malý počet absolventů v oboru. Zástupci VŠ se spolu s dalšími kolegy (Landa, Novotný) shodli na tom, že je třeba obor „zatraktivnit“, zapojit státní manažery (např. MD, SFDI).

 

6. Stanovení termínu dalšího zasedání

Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno začátkem září 2021v rámci Silniční konference v Olomouci, je připravováno téma „Udržitelná městská mobilita – příklady spojené se Strategií Olomouckého kraje a dalších měst ČR“ a budeme pokračovat v diskusi k webu „aktivní mobility“.

Vzhledem k diskusi v bodě různé bylo dohodnuto, že by bylo vhodné uspořádat ještě vložené zasedání, které by se konalo během letních měsíců 2021 jako společné zasedání pro sekce SAMDI a Bezpečnosti na téma „Zranitelní účastníci provozu v extravilánu“.

7. Závěr

Kočárková poděkovala všem přítomným za aktivní účast. Jednání bylo ukončeno v 16:15 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 24. 3. 2021

Pozvánka na 34. zasedání sekce SAMDI

15. 3. 2021

34. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.

středa 24. března 2021 od 14:00 hod online v MS TEAMS

Program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0) – Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 16:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi, pro přístup na online jednání napište do 23. 3. 2021 na mail kocarkova@fd.cvut.cz, bude Vám zřízen přístup.

Pozvánka na 33. zasedání sekce SAMDI

23. 10. 2019

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Českých Budějovicích

 

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční ve středu 23. 10. 2019 od 15:30 hod na Silniční konferenci v Českých Budějovicích.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 33. zasedání sekce SAMDI a 16. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, z.s., které se bude konat ve středu
23. října 2019 od 15:30 hod v Českých Budějovicích na Výstavišti v pavilonu Z – Beta galerii v prvním patře.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: „Využitelnost a věrohodnost dat v dopravě“
a. prezentace: Ing. Jaroslav Heinrich, HBH
b. diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

předseda sekce SAMDI

silničního provozu

Ing. Josef Mikulík, CSc.

předseda sekce Bezpečnosti

V Praze 1. 10. 2019 V Brně 2. 10. 2019

Pozvánka na 31. zasedání sekce SAMDI

17. 10. 2018

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 31. zasedání sekce SAMDI a 15. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 17. října 2018 od 15:30 hod v Ostravě v hotelu Clarion Congress v sále Silver.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda
je optimální? "
a) prezentace: Ing. Veronika Valentová, Ph.D., CDV
(podrobnější informace bude k dispozici na Programu Silniční konference na https://www.silnicnikonference.cz/2018/delegati/program.php po rozkliknutí "více" u naší odborné sekce)
b) diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda sekce SAMDI
V Praze 2. 10. 2018

Ing. Josef Mikulík, CSc.
předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu
V Brně 2. 10. 2018

Zápis z 29. zasedání sekce SAMDI, téma "Revize ČSN 73 6101"

18. 10. 2017

Zápis ze společného zasedání sekcí SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu, které se konalo 18. října 2017 v Brně v rámci jednání Silniční konference.


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 33829. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E
1. Zahájení
Předsedové sekcí Bezpečnosti silničního provozu Ing. Josef Mikulík, CSc. a sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D. v úvodu zasedání přivítali přítomné a uvedli hosta zasedání Ing. Michala Radimského, Ph.D.2. Zpráva o činnosti sekce SAMDI a ČSS z.s.
Sekce SAMDI se v uplynulém roce sešla na 1 zasedání (5. 4. 2017). Na tomto zasedání Bartoš představil činnost sekce SAMDI za uplynulých 10 let a připomenul diskutovaná témata všech 28 zasedání. V závěru oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy sekce SAMDI a jako svého nástupce navrhl do funkce Kočárkovou, dosavadní tajemnici sekce, která byla v hlasování všemi přítomnými do funkce předsedy zvolena. Tématem jednání byla informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016, kterou přednesly Lenka Sazmová (Ipsos), Ing. Stanislava Kubešová (ŘSD) a Ing. Jan Martolos, Ph.D. (EDIP).
Informace z 9. zasedání Rady ČSS z.s.
 • ČSS z.s. připravuje nominaci konání WRC 2023 v Praze, aktivně spolupracuje 1. delegát za ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D.,
 • připravuje se 9. sjezd ČSS z.s. na 1. 12. 2017 v Praze.
3. Informace o odborných akcích
 • 6. – 7. 6. 2018 se budou konat XIX. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově, spolupořadatelem konference bude opět kromě Brněnských komunikací i Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem konference budou rekonstrukce komunikací ve městech a obcích v souvislosti s opravami kolejového svršku a zastávek MHD včetně dopravně-inženýrských opatření, náměty na přednášky je třeba zaslat Ing. Kočárkové do 31. 1. 2018,
 • Silniční konference 2018 se bude konat 17. – 18. 10. 2018 v Ostravě.
4. Odborné téma k diskuzi – Problematické oblasti revize ČSN 73 6101 – Ing. Michal Radimský, Ph.D., VUT Brno
V úvodu Radimský představil důvod vzniku celkové revize normy, mezi které patří zejména novela zákonů o pozemních komunikacích a o provozu na pozemních komunikacích, ze kterých vyplývají zásadní změny (kategorie komunikace, rychlost). Stávající znění normy je z r. 2004, byly zpracovány 2 změny a 1 oprava, řada věcí je zastaralá. Změnil se názor na návrhovou rychlost, jsou nové poznatky z projektování, obměnil se vozový park. Jednání k revidované normě probíhají od září 2016, konalo se 6 připomínkových řízení, nyní je připomínkován 3. návrh.Následně Radimský postupně představil zásadní změny normy (celá prezentace bude přiložena k zápisu) a ke každé části probíhala diskuse:

- rychlost a poloměry směrových oblouků
Diskuse
Šachlová – má teoretickou otázku – je-li osobní vozidlo mezi nákladními v pravém jízdním pruhu (v = 80 km/h) a chce přejet do rychlého pruhu, prověřovali rozhledy? (Radimský – nezabývali se tím, Šachlová doporučuje ještě prověřit),
Mikulík – hypotetická otázka – při návrzích směrových poloměrů uvažovali v = 130 km/h, což diskvalifikuje politické názory na zvýšení v = 160 km/h (Radimský – budou-li větší poloměry, tak to nevadí),
Mikulík – jaký je časový horizont dokončení normy? (Radimský – 7. 11. bude další připomínkové řízení, rádi by normu odevzdali do konce roku 2017),
Kůrka – proč byly zmenšovány příčné sklony? Při modernizaci D1 se naopak příčné sklony zvyšují kvůli bezpečnosti (Radimský – vycházeli z fyzikálního konceptu a hodnoty vypočítali),
Kůrka – obává se, že bude-li chtít někdo větší sklon, bude obviněn, že plýtvá (Radimský – je ochoten o tomto ještě diskutovat),
Vorel – zůstává zachován vztah vn a charakteru území? (Radimský – v odůvodněných případech je možné vn snížit, např. podél řeky, železnice, v horském území, důležité jsou hlavně poloměry),
Vorel – upozorňuje na ovlivnění bezpečnosti, jsou-li v trase navrženy velké poloměry a najednou mezi nimi jeden malý. Dříve se posuzovalo celé území a delší úsek, byly sjednocené parametry, charakter území odpovídal kategorii,
Landa – důležité budou doprovodné komentáře, jaké prvky bude doporučeno používat a jaké nekumulovat.

- návrhové kategorie – zavedena nová kategorie 2 + 1, např. stávající S 11,5 lze „přeznačit“ bez stavebních úprav
Diskuse
Landa – jak je to se svodidlem? (např. ve Švédsku se na takovýchto komunikacích dělají všude lanová svodidla),
Radimský – byly 2 studie a diskuse při revizi, jsou 2 kategorie
• S 13,5 – protisměry jsou odděleny širší dvojitou podélnou čarou, použití baliset se obecně nedoporučuje, užití pouze jen v odůvodněných místech,
• S 15,25 – protisměry odděleny svodidlem,
• u kategorie 2 + 1 je navrhován jednostranný sklon kvůli odvodnění, střecha je složitá (Landa nesouhlasí),
Landa – jak je to s odbočováním doleva (hlavně zemědělci a sjezdy na pozemky) (Radimský – uspořádání 2 + 1 není vhodné všude,
Landa – věstník MD udává, že relativní nehodovost 2 + 1 je vyšší než na silnicích s běžným uspořádáním (Radimský – bezpečnost prověřovali, při analýze nehodovosti si pomáhali s údaji ze stoupacích pruhů, ale vyšší nehodovost jim nevyšla. Odlišné hodnoty mohou souviset s ukončováním stoupacích pruhů na horizontu, doporučují proto na horizontu navrhovat 4 pruhy a až za horizontem pokračovat s vedením 2 + 1),
Mikulík – doufá, že analyzovali švédské zkušenosti,
Landa – připomíná odpočívky u silnic vyššího významu (Radimský to považuje za důležité, ŘSD zpracovává koncepci),
Novotný – upozorňuje, že zejména na S 11,5 v uspořádání 2 + 1 jsou odpočívky potřeba, protože dochází k fatálním nehodám ve stoupacím pruhu (Radimský – nyní to v návrhu není, ale uznává, že zejména pro S 11,5 by zálivy měly význam),
Šachlová – krátké nouzové pruhy kdysi byly, ale byly vypuštěny, protože se nepoužívaly,
Vorel – budou v normě 2 kategorie S 11,5 – tj. v uspořádání 2 + 1 a 1 + 1 se širokými krajnicemi pro chodce a cyklisty? (Radimský – zjišťovali počty pěších a cyklistů na silnicích I. tříd a na zatíženějších se tito účastníci zpravidla nevyskytují).
Dále se diskuse týkala soužití pěších, cyklistů a vozidel, s tím, že toto téma by bylo zajímavé na příští společné setkání obou sekcí.

- rekonstrukce silnic a dálnic – zavedena nová kapitola 5.5
Dříve se rekonstrukce řešila jako novostavba, nyní vznikla nová kapitola, kde se rozlišuje, k jak velkému rozšíření dochází
• ≤ 1 m – řeší se dle stávajícího stavu, ale je nutné zajistit sklony, rozhledy, posuzuje se nehodovost stávající komunikace,
• > 1 m – řeší se jako novostavba.
Diskuse
Skovajsa – 1 m je uvažován pro kategorijní šířku nebo na šířku v 1 jízdním směru? (Radimský – u směrově rozdělených komunikací by šlo doplnit, že se jedná o rozšíření na každý směr),
Novotný – připomíná, že zlepší-li se komunikace, zvýší se rychlost,
Radimský – obecně cílem modernizací a rekonstrukcí není zvyšování bezpečnosti.

- klopení
Radimský uvedl, že v projektech jsou chyby, zejména ve výsledných sklonech (vzestupnice vs. niveleta), i to byl důvod zjednodušování klopení. Byl zrušen pojem „sestupnice“ a zrušen lom vzestupnice.

- vodicí proužek
Vodicí proužek byl zrušen, protože je součástí zpevněné krajnice, vodicí čára se bude pokládat na vnitřní hranu zpevněné krajnice, upřesnění bude v TP.

- výsledný sklon
Byla zrušena tabulka výsledných sklonů podle vn a druhu území. Výsledný sklon byl stanoven na 0,5 – 13 % (10 % v místech častých námraz).
Diskuse
Novotný – má připomínky, doporučuje v extrémních případech navrhovat jednostranný sklon + drážky (např. v lesních úsecích) (Radimský – souhlasí, omezení je výsledným sklonem),
Juppa – v obrázcích s výslednicemi se jedná klesání nebo stoupání?, Landa – také připomínky k obrázkům (Radimský – obrázky jsou pouze ilustrační pro představení, v normě nebudou).

- pevné překážky – nová kapitola, dříve tato problematika soustředěna do různých částí normy
Diskuse
Landa – doporučuje doplnit rozměry vpustí,
Vorel – tato kapitola se překrývá se silničním zákonem a zákonem o ochraně přírody. U pevných překážek není nakreslený zářez, je třeba uvážit, že stromy/jejich větve padají (Radimský – částečně je pamatováno v kapitole „zeleň“, na problematiku vegetace existují TP),
Šachlová – graf je zavádějící, problém je u svahu z kopce, jsou-li cestou stromy (Radimský oponuje, že by tam byla svodidla, málo je řešeno dno příkopu).

5. Stanovení termínu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání nebyl stanoven, mezi navrhovaná témata k diskusi patří Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA – Bezpečnost (a městotvornost?) mini OK a Ing. Jaroslav Martinek – Koncepce podpory městské mobility.

6. Závěr
Mikulík poděkoval Radimskému i všem posluchačům (účastnilo se cca 60 lidí) za aktivní účast. Diskuze přinesla užitečné podněty pro závěrečnou fázi zpracování revize normy.
I letošní společné zasedání potvrdilo užitečnost takovýchto společných aktivit na půdorysu Silniční konference a bylo by vhodné jej opět zařadit do programu příští Silniční konference.
Jedním z možných témat by mohla být problematika sdíleného prostoru pro motorovou a cyklistickou dopravu ve stávajícím uličním profilu.
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 18. 10. 2017

Pozvánka na 29. zasedání sekce SAMDI

25. 9. 2017

Společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční 18. 10. 2017 v Brně.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E, v přednáškovém sále E1AB, 2. NP.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: Problematické oblasti revize ČSN 73 6101
a. prezentace: Ing. Michal Radimský, Ph.D.
b. diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.                                     Ing. Josef Mikulík, CSc.
předseda sekce SAMDI                            předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu

V Praze 25. 9. 2017                                                      V Brně 25. 9. 2017

Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI, hlavní téma Výsledky CSD 2016

5. 4. 2017

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017, hlavní téma - Výsledky CSD 2016


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338
28. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
5. dubna 2017, 14:00 hod, sídlo firmy Ipsos s.r.o., Slovanský dům,
Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1

1. Zahájení
Předseda sekce SAMDI Ing. Luděk Bartoš v úvodu zasedání přivítal přítomné a poděkoval Lence Sazmové a Ing. Stanislavě Kubešové za přijetí pozvání na toto zasedání, kde budou informovat o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI
Bartoš informoval, že sekce SAMDI se v uplynulém roce sešla na 2 zasedáních, a to v červnu 2016, kde bylo tématem „Informace o průběhu Celostátního sčítání dopravy 2016“, a v říjnu v rámci Silniční konference, kde se konalo společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu s tématem „Přechod pro chodce versus místo pro přecházení – otázka značení a bezpečnosti“. Dále v krátké prezentaci Bartoš představil činnost sekce SAMDI za uplynulých 10 let a připomenul diskutovaná témata všech 28 zasedání. V závěru oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy sekce SAMDI .

3. Volba vedení sekce
Bartoš v souvislosti se svojí rezignací navrhl jako svého nástupce ve funkci Ing. Kočárkovou, dosavadní tajemnici sekce. Vyzval přítomné k dalším návrhům na předsedu, žádné nezazněly. Přítomní hlasovali o tom, že Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. se stane předsedkyní sekce SAMDI, s výsledkem 16 – 0 – 1. Poté Bartoš předal Kočárkové řízení zasedání.

4. Informace o odborných akcích

 1.  24. – 25. 5. 2017 se budou konat XVIII. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. Kubr informoval, že spolupořadatelem konference bude kromě Brněnských komunikací stejně jako v loňském roce Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem bude „Inteligentní systémy – doprava, parkování, veřejná doprava“, ve 3 blocích je připraveno 18 přednášek z České republiky a ze Slovenska. Kočárková přislíbila, že přihláška s pozvánkou bude členům sekce rozeslána spolu se zápisem,
 2. v termínu 18. – 19. 10. 2017 připravuje přípravný výbor Silniční konferenci v Brně na výstavišti v pavilonu E. Časový harmonogram konference je připravován ve stejném duchu jako v loňském roce, tj. v prvním dni bude hlavní část konference zakončena pozdějším obědem a v odpolední části bude vyhrazen prostor pro setkání sekcí ČSS z.s., návštěvu výstavy a pro konání exkurze,
 3. ostatní – Novotný upozornil na konferenci Dopravní infrastruktura 2017 (jdeo pokračování konference Bezpečná dopravní infrastruktura – 12. ročník s tematickým zaměřením „bezpečná dopravní infrastruktura a plánování dopravní infrastruktury“), koná se v Litomyšli ve středu 31. května a ve čtvrtek 1. června 2017, více informací najdete na www.kdi.cz.

6. Různé
Bartoš informoval o čísle 5 časopisu Silniční obzor, které je zaměřeno na dopravní inženýrství, a dotázal se přítomných, zda mají námět na příspěvek.
Novotný doplnil informaci k 10 letům činnosti sekce SAMDI – diskuse k problematice okružních křižovatek měla smysl, technické podmínky byly odevzdány a schváleny
a v průběhu jejich přípravy došlo k významným revizím. Technické podmínky tedy budou pro budoucnost navrhování a schvalování okružních křižovatek přínosné, přispějí k rozšíření jejich používání i na významných tazích, protože byla navržena i řešení těchto křižovatek na trasách nadrozměrných nákladů. Jako garant cyklostrategie Novotný připomenul, že probíhaly také diskuse nad revizí TP 179 a byla zařazena řada moderních prvků. Na příštím zasedání by Novotný uvítal jako téma k diskusi „jsou OK městotvorný prvek či nikoliv?“ – s tím, že nejsou městotvorným prvkem, se setkává při řadě jednání, prosazování OK ve městech je problém.
Bartoš souhlasil, že také narazil na tento problém a OK byla zamítnuta s tím, že se někomu nelíbila. Přiklonil se k tomu, že by bylo vhodné diskusi vést, ale nejen mezi sebou, ale také např. s politiky, architekty.
Cach rovněž s diskusí souhlasí, i když vidí různé aspekty. Landa se dotázal, zda jsme schopni argumentovat.
Šachlová se dotázala Seidla, jak pokračuje diskuse ohledně dopravní značky V7b. Seidl informoval, že se začínají zpracovávat TP 65, názor na tuto značku, který vyplynul z diskuse na 27. zasedání SAMDI, přednesl při 1. projednávání, kde se nesetkal s jednoznačným názorem na tuto problematiku. Dále se bude jednat. Cach připomenul, že by bylo zapotřebí zahrnout i problematiku cyklistů.

7. Stanovení termínu dalšího zasedání
Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno na odpoledne prvního dne Silniční konference, tedy 18. 10. 2017, v Brně na výstavišti v pavilonu E. Námět na odborné téma, které by mohlo být probráno, je problematika „městotvornosti OK“. Novotný namítl, že by tuto diskusi potřeboval vésti dříve, předběžně v průběhu června. S náměty na další odborná témata je možné se obrátit přímo na Kočárkovou.

5. Odborné téma k diskuzi – Informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016 – Ing. Stanislava Kubešová (ŘSD), Lenka Sazmová (Ipsos, s.r.o.), Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o.)
V úvodu Ing. Kubešová poděkovala za pozvání na zasedání a připomenula více než 50 ti letou historii CSD. Upozornila na kroky MD, které v rámci úspor navrhlo snížit počet kategorií vozidel na 8+1 (následně ŘSD prosadilo sčítání původního počtu kategorií 12+1) a snížit počet sčítaných úseků (vypuštění úseků na silnicích II. tříd, kde z minulého sčítání projelo méně než 500 voz/den, ŘSD některé úseky dodatečně zařadilo). Výsledně probíhalo
CSD 2016 na 6 080 sčítacích úsecích („SÚ“) z 8 350 SÚ bez SÚ na místních komunikacích. Sčítalo se na dálnicích, silnicích I. třídy, na vybraných silnicích II. a III. třídy a 12 statutárních městech, ve 13 ti sčítacích termínech, v terénu se pohybovalo kolem 4 500 sčítačů.
Sčítání zajišťovala firma Ipsos s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Manažerka projektu pí. Sazmová seznámila přítomné s tím, jak probíhalo CSD. Nejprve informovala o tom, že firma Ipsos s.r.o., po dohodě s ŘSD, použila pro CSD nové technologie, tj. vyvinula mobilní aplikaci pro sčítání a zřídila web pro správu směn. Následně podrobně popsala, jak pomocí aplikace v chytrých telefonech probíhal sběr dat, spolupráce a komunikace se sčítači včetně kontroly polohy sčítače a nasčítaných dat.
Landa se dotázal, jak byly ošetřeny při virtuální komunikaci se sčítači smlouvy a pojištění, Sazmová uvedla, že vše probíhalo v souladu s legislativou a žádné problémy nebyly zaznamenány, ani žádný úraz v souvislosti se sčítáním. Vorel se dotázal, zda se sčítači nacházeli na vhodných místech (např. ve vozidle, v přístřešku, apod.), Kubešová sdělila, že při prováděných kontrolách se většina sčítačů nacházela na vhodném a bezpečném místě. Vorel se ještě dotázal, zda byli sčítáni cyklisté a chodci, Kubešová odpověděla, že cyklisté byli sčítáni pomocí aplikace a sčítání chodců nebylo zadáno.
S dalšími informacemi pokračovala Ing. Kubešová a doplnila, že výstupy z automatických sčítačů na dálnicích byly doplněny o cca 40 míst, kde proběhlo sčítání ručně k upřesnění skladby dopravního proudu. Poté představila, jaké jsou výstupy CSD 2016:

 • tabulková část – RPDI (voz/den), koeficienty dopravy α, β, γ, poměr protisměrných proudů a RPDI cyklistů,
 • zpráva pro EHK OSN (byla zpracována přednostně z předběžných výsledků v prosinci 2016),
 • zpráva o CSD 2016,
 • zpráva pro aktualizaci TP 189.

Dále uvedla, že mimo zakázku jsou zpracovávány mapy krajů a mapky měst (odbor silniční databanky a NDIC Ostrava) a webová aplikace http://scitani2016.rds.cz, kde budou postupně aktualizována data (nyní předběžné tabulkové výstupy, finální podoba bude zveřejněna v průběhu května 2017). V závěru Kubešová představila grafy zobrazující vývoj dopravního zatížení komunikací, vývoj dopravních výkonů, rozdělení skladby dopravního proudu v jednotlivých letech.
V diskusi se Heinrich dotázal, zda byly brány v úvahu uzavírky, které byly během CSD, a zda na ně byl brán zřetel, Kubešová odpověděla, že uzavírky řešili spolu se zhotovitelem a bylo-li to možné, přeložili sčítací termíny na dobu po skončení uzavírky.
Informace k CSD 2016 uzavřel svojí prezentací Ing. Martolos a představil závěry z výpočtů, provedených firmou EDIP. Byly určeny přepočtové koeficienty ze 4 hodinových sčítání na denní resp. RPDI. Pro upřesnění koeficientů byly použity přenosné detektory, pomocí nichž se na 20 místech měřilo vždy 1 týden v každém měsíci. Nově vypočtené koeficienty byly porovnány s koeficienty z r. 2010. V souvislosti s tím EDIP navrhuje přepočtové koeficienty aktualizovat, resp. aktualizovat TP 189.
V diskusi zazněl dotaz na silnice pro motorová vozidla, rozsáhlé opravy dálnic a jejich vliv na dopravu.
Kubešová závěrem vyjádřila spokojenost nad průběhem CSD 2016, Martolos potvrdil kvalitní data s minimem měření (cca 2%), která vykazovala nevěrohodnost. Bartoš doporučil, aby při příštím CSD byly do sčítání zahrnuty opět všechny silnice II. třídy, což Kubešová rovněž podpořila, neboť v CSD 2016 v některých krajích řada silnic ze sčítání vypadla a data nejsou. Vorel potěšil přítomné tím, že na zasedání Rady ČSS 29. 3. 2017 Mgr. Skovajsa, který prezentoval výsledky CSD 2016, připustil, že vypuštění množství silnic II. tříd ze sčítání byla chyba a tyto úseky že budou do příštího sčítání vráceny.
Kubešová na závěr oznámila, že příští CSD je plánováno na rok 2020.

8. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 16:20 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 5. 4. 2017

Pozvánka na 28. zasedání sekce SAMDI

5. 4. 2017

28. zasedání sekce SAMDI se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 14:00 v Praze v sídle firmy Ipsos s.r.o. ve Slovanském domě (vchod E - je přístupný z vnitrobloku a z ulice není vidět), Na Příkopě 22.
Odborné téma: "Informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016"

28. zasedání sekce SAMDI se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 14:00 v Praze v sídle firmy Ipsos s.r.o. Navrhovaný program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI 3) Volba vedení sekce SAMDI 4) Informace o odborných akcích 5) Odborné téma: Informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016 - Ing. Stanislava Kubešová (ŘSD), Lenka Sazmová (Ipsos, s.r.o.) 6) Různé 7) Stanovení termínu dalšího zasedání 8) Závěr (plánováno v 16:00 hod) Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci o odborné téma a diskusi. Ing. Luděk Bartoš, předseda sekce SAMDI

Pozvánka na 27. zasedání sekce SAMDI

1. 10. 2016
27. zasedání sekce SAMDI a 13. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti se bude konat ve středu 19. října 2016 od 15:00 hod v Hradci Králové, v kongresovém centru Aldis, v Přednáškovém sále ve 3. NP.
Tématem bude "Přechod pro chodce versus místo pro přecházení - otázka dopravního značení a bezpečnosti".

27. zasedání sekce SAMDI a 13. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti Navrhovaný program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti vedení sekcí SAMDI 3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu a probíhající revizi Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 4) Informace o odborných akcích 5) Odborné téma: Přechod pro chodce versus místo pro přecházení – otázka dopravního značení a bezpečnosti a. prezentace: Ing. Antonín Seidl, D.I.A.S. b. prezentace: Ing. Pavel Skládaný, CDV v.v.i c. Diskuze 6) Různé 7) Stanovení termínu dalšího zasedání 8) Závěr (plánováno v 17:00 hod) Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci o odborné téma a diskusi. Ing. Luděk Bartoš předseda sekce SAMDI Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram