ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

35. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

8. září 2021, 15:30 hod, NH Hotel – sál Olomouc, Olomouc

 

Předsedkyně sekce SAMDI Kočárková zahájila zasedání sekce, které se konalo v rámci Silniční konference v bloku „Otevřená jednání odborných sekcí“. Přivítala kolegu Martinka, který byl spolugarantem sekce, a přítomné v sále, kterých se sešlo okolo 30. Ve stručnosti seznámila s cílem zasedání a připraveným programem.

Zasedání mělo na programu téma Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe.  

Nejprve se slova ujal Martinek, který zastoupil nepřítomného Sedmidubského, a stručně představil „Koncepci udržitelné městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030“. Uvedl, že byla schválena 11. 1. 2021 a jedná se o metodiku, nikoliv strategii. Tato Koncepce rovněž navazuje na předchozí Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013 – 2020. Informace jsou ke stažení zde: https://www.akademiemobility.cz/koncepce-560.

Poté představila Kočárková „Vazbu na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC“, zmínila činnost kolegů z výboru TC 2.1 při PIARC.

Smítal následně představil „Vize Olomouckého kraje“ od vzniku koncepce v r. 2018, představil realizované i připravené projekty.

V další části zasedání byly představeny čtyři „Příklady z praxe“. Úvodní slovo přednesl Vymazal (radní pro dopravu v Jihlavě), uvedl, že řada měst vnímá SUMP jako příležitost, nutná je však změna myšlení a přístupu (v řadě krajů zaznamenal významný pokrok), důležité je začít s osvětou pro děti.

Martinek nejprve představil „Principy nové metodiky SUMP 2.0, aneb v čem městům nepomůže ani externí firma“. Apeloval, že je třeba dívat se „novýma očima“. V principech se starší a nová metodika od sebe příliš neliší, jen nová metodika SUMP 2.0. dává větší důraz na ty kapitoly, které města často přehlíží a podceňuje je. Požádal přítomné o zasílání pozitivních a pěkných příkladů, které bude možné použít v rámci práce ve výboru TC 2.1 pro výstupy pro Světový silniční kongres 2023. Pro veřejnost je třeba metodiku prezentovat rychle a stručně, aby pochopila její význam.

Beran prezentoval „Dopravní modelování z webové aplikace – nástroj pro hledání řešení v dopravě“, pomocí nějž lze interaktivně modelovat dopravní scénáře, neboť se sbírají data ze senzorů v aktuálním čase a lze tvořit modelové situace. V diskusi zaznělo několik dotazů: co vše je možné dělat v rámci modelu (plánování nových komunikací, modal split – jednoduché použití pro města), možnost plánování omezení dopravy (šlo by v modelu po konzultaci s dopravním inženýrem nastavit), jak jsou řešena vstupní data (v Plzni z ústředen).

Dostál a Kratina představili „Město Třebíč – Plán udržitelné mobility SUMP 2.0, příklad spolupráce mezi městem a externí firmou“. Diskutovalo se i o firemních plánech mobility, v Třebíči je zpracováváno pro nemocnici.

Posledním vystupujícím byl Čampula s „Plány udržitelné mobility z pohledu vstupních dat“, CDV v.v.i. zpracovává plány udržitelné mobility a podílí se na postupu přípravy. Města nad 40 tisíc obyvatel mají zpracování plánu povinné, ale zájem mají i menší města. Ke zpracování plánu je zapotřebí velkého množství dat, začínají se používat i pocitové mapy.

Prezentace většiny přednášek jsou volně dostupné ke stažení na webu Silniční konference na stránce  https://www.silnicnikonference.eu/prezentace/ .

Kočárková závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast a uvedla, že další jednání sekce SAMDI nemá konkrétní termín, ale je záměr uskutečnit společné zasedání pro sekce SAMDI a Bezpečnosti na téma „Zranitelní účastníci provozu v extravilánu“.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 8. 9. 2021

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram