ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, info@silnicnispolecnost.cz, tel./fax:221 082 292,
tel.: 221 082 338

36. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

6. června 2022, 14:00 hod, Novotného lávka, místnost 315

 

1. Zahájení

Předsedkyně sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková zahájila zasedání a přivítala přítomné. Ve stručnosti seznámila s připraveným programem.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI

Kočárková informovala o tom, že sekce SAMDI se v uplynulém roce 2021 sešla dvakrát – v březnu se konalo online zasedání v MS TEAMS, diskutovaným tématem byla Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0), kterou představil Ing. Jaroslav Martinek. V diskusi mj. zaznělo, že na implementaci by se měla společně podílet ČSS z.s. prostřednictvím sekce SAMDI, veškeré aktivity by měly směřovat k představení na Světovém silničním kongresu v Praze v říjnu 2023.  Druhé zasedání se konalo v září v Olomouci v rámci Silniční konference, tématem k představení a diskusi bylo Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe. Kromě stručného představení koncepce bylo představeno několik příkladů z praxe.

V prosinci 2021 se konal 10. sjezd ČSS, z.s., byla zvolena Rada ČSS. Pro činnost v dalším období bylo konstatováno, že ČSS bude nadále pořádat či se podílet na přípravě odborných akcí, probíhá Soutěž disertačních prací, stěžejní je práce jednotlivých sekcí. Rovněž došlo k úpravě členských příspěvků. Následovalo 1. zasedání Rady ČSS, kde bylo zvoleno její předsednictvo. 2. zasedání Rady ČSS se konalo v dubnu 2022, přítomní byli seznámeni s výsledky hospodaření v r. 2021 a návrhem rozpočtu ČSS na rok 2022, jednalo se
o přípravách Světového silničního kongresu (WRC) v říjnu 2023 v Praze a o přípravě Silniční konference v říjnu 2022 poprvé v Praze v Kongresovém centru.

Časopis Silniční obzor slaví v roce 2022 výročí 100 let od založení. Byl vytvořen nový grafický design časopisu. Články a příspěvky do časopisu jsou stále vítány.

3. Informace o odborných akcích

  1. 17. – 18. 5. 2022 se konala mezinárodní konference CityChangers 2030 v Jihlavě, přijelo 130 účastníků a dalších 500 sledovalo průběh online prostřednictvím streamovaného přenosu, více informací včetně prezentací přednášek naleznete na webu konference https://konference2022.citychangers.eu/
  2. 25. – 26. 5. 2022 proběhl mezinárodní seminář XXII. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. Spolupořadatelem konference byl opět kromě Brněnských komunikací také Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem bylo „Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě“ (Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty), ve 3 blocích zaznělo celkem 20 přednášek z České republiky a ze Slovenska, přehled přednášek naleznete na http://www.dopravneinzenyrskedny.cz/prednasky.html, prezentace přednášek je možné získat na vyžádaní na mailu kocarkova@fd.cvut.cz
  3. 4. – 5. 10. 2022 – připravuje se Silniční konference v Kongresovém centru Praha, mottem je „Cesta do světa“, součástí odpoledního bloku prvního dne bude opět zasedání sekce SAMDI na téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“, více informací na webu konference https://www.silnicnikonference.eu/
  4. další odborné akce jsou na webu ČSS https://www.silnicnispolecnost.cz/odborne-akce/

 

4. Odborné téma k diskuzi – Celostátní sčítání dopravy 2020 – Mgr. Ján Skovajsa (ŘSD ČR) a Ing. Radim Striegler, Ing. Petr Neuwirth, Ing. Lucie Vyskočilová (CDV, v.v.i.)

Nejprve informoval Mgr. Skovajsa o průběhu příprav CSD a různých okolnostech, které přípravy i sčítání ovlivnily. Poté popsal vlastní průběh sčítání a jednotlivé výstupy.

Následně Ing. Striegler představil návrh rozšíření základních kategorií vozidel pro výpočty RPDI pomocí přepočtových koeficientů o dodávky. Dále popsal analýzy variace dopravy
z ASD a spolu s kolegy prezentoval výsledky CSD.

Podrobnější informace k oběma vystoupením jsou v prezentacích, které jsou přiloženy k zápisu.

Diskuse

Landa – kde najdeme tabulku s indexy vývoje dopravy (Skovajsa – pošle nám, další závěry v tabulkové podobě budou k dispozici v průběhu června, v současné době je problém na ŘSD s disky v souvislosti s kyberútokem),

Skovajsa – poděkoval za spolupráci na CSD firmě EDIP, TP 225 budou aktualizovány. Prognóza celkem koresponduje s výsledky CSD2020 a proto výsledky z CSD2020 lze použít pro zjišťování ekonomické efektivity staveb. V průběhu CSD zasáhla 1., 2. a 3. vlna pandemie covid (jaro a podzim 2020 i jaro 2021), ve sčítání je zohledněno, jsou použita reálná data a propady způsobené vládními opatřeními nejsou zahrnuty,

Krejčí – zobrazuje se ve vývoji intenzit zvyšující se cena pohonných hmot? Lze vygenerovat starší data z ASD a porovnat je s daty z roku 2022? (Kubešová – v současné situaci, po kyberútoku, ne, Skovajsa – kolegové z CDV nějaká data z ASD ŘSD k dispozici mají, ale v současné době se již cca měsíc data nesbírají, takže nevíme, zda budou k dispozici),

Strigler – CSD je podkladem pro případnou aktualizaci TP 189, dle analýzy, kterou provedl EDIP pro ŘSD se tentokrát aktualizovat nebudou,

Vorel – připomenul, že CSD je staré více než 60 let a má velkou hodnotu, hodnotí se celkový nárůst dopravy, přináší globální pohled, odráží mezinárodní vztahy, politické dění, nemoci, ceny pohonných hmot, je ovlivněno i stavební dopravou. Doporučuje ŘSD zachovat systém ASD,

Kubešová – součástí CSD je i zpráva pro EHK OSN, kterou zajímají skutečné výsledky
a data, je důležité dodržovat stejnou metodiku (např. v r. 2016 se sčítalo bohužel na menším počtu silnic II. třídy, nyní tato data pro porovnání chybí). EHK OSN byla předána zpráva se statistickými údaji dle neupravených RPDI,

Skovajsa – ASD je základ, sčítače jsou osazeny na každém mezikřižovatkovém dálničním úseku a na silnicích I. třídy budou ve všech významných lokalitách, data se používají pro každoroční statistiky ŘSD. Silnice II. a III. třídy jsou sice ve vlastnictví krajů, ale v rámci CSD se sčítají rovněž, ŘSD chce toto zachovat pro rámcový přehled,

Kumpošt – jaký bude typ sčítačů na ASD? Proč se nevyužívají data ze satelitního mýta a jiná dostupná data, např. od mobilních operátorů? (Skovajsa – o typu přístrojů ASD se jedná. Na vyžádání lze použít i data z mýta, ale jedná se pak o práci s velkými daty, která jednak nejsou automaticky dostupná, jednak se musí očistit, protože je nutné pracovat s anonymizovanými daty),

Kumpošt – existuje množství detektorů, umělá inteligence, ale ukazuje se, že kvalita dat není taková, jak nástroje vypadají, problém nastává zejména u kategorizace vozidel (Skovajsa – kategorizaci je nutné zachovat, v CSD2020 je již hmotnostní vyjádření kategorií vozidel pomocí užitečné hmotnosti, ale i celkové hmotnosti; převod na celkovou hmotnost připravil Edip. Kategorizace dle SPZ také není jednoznačná, protože mohou vypadnout vozidla se zahraničními RZ),

Kubešová – připomíná normy a TP, které jsou navázány na CSD. Metodika CSD pochází z 60. let, v 90. letech se začaly používat automaty, kategorie vozidel nejsou úplně srovnatelné,

Skovajsa – u ASD narazili na poměrně velkou chybovost, stěžejní je říci si, co od sčítání potřebujeme. Ukazuje se, že nejspolehlivější je vizuální kategorizace vozidel, tj. podle toho, jak vozidlo vypadá. Velký pokrok vnímá se zavedením mobilní aplikace na sčítání, přineslo větší přesnost a kontrolu sčítání, zároveň rychlé, úspora ceny, další CSD se plánuje ve stejném duchu,

Landa – přínos CSD za dlouhá léta vnímá ve srovnatelnosti, časových řadách dat, dostupnosti a spolehlivosti,

Skovajsa – k otázce metodiky sčítání – Praha provádí sčítání sama a má mírně odlišnou metodiku (např. výpočet RPDI),

další část diskuse – polemika nad vhodným uspořádáním MÚK – nejdůležitější hledisko by mělo být podle dopravního významu komunikací, umístění (aglomerace, průtah), podíl TNV – bylo doporučeno navrhnout zpracovateli revize ČSN 73 6102, aby toto bylo zohledněno,

 

Jaká jsou doporučení pro další CSD?

Bartoš – pochválil, jak kvalitně se podařilo v nastalé situaci provést zakázku. Bylo třeba operativně rozhodovat bez znalosti toho, jak se bude pandemie dále vyvíjet. Takto zpětně z grafů vidíme, že rozhodnutí byla správná a výsledky jsou kvalitní,

Krejčí – jak probíhalo sčítání cyklistů? (Vyskočilová – podle metodiky, tedy jen na silnicích),

Krejčí – jak bude vypadat výstupní tabulka v interaktivní mapě webové aplikace CSD2020? – jeví se mu příliš rozsáhlá pro zobrazení (Kubešová – tabulka bude obohacena o data pro hluk dle metodiky CNOSSOS a zobrazení bude podobné jako v roce 2016).

5. Různé

Kočárková požádala Skovajsu a Strieglera o zaslání jejich prezentací a svolení, že je možné je rozeslat spolu se zápisem a umístit mezi podkladové materiály na web ČSS.

6. Stanovení termínu dalšího zasedání

Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno na 4. října 2022 od 15:30 hod v rámci prvního dne Silniční konference v Kongresovém centru Praha, je připravováno téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“ a budeme pokračovat v diskusi k webu „aktivní mobility“. Vstup na zasedání sekce bude umožněn
i zájemcům, kteří se nebudou účastnit Silniční konference jako delegáti.

7. Závěr

Kočárková poděkovala všem přítomným za aktivní účast. Jednání bylo ukončeno
v 16:22 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 6. 6. 2022

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram