Zápis ze společného zasedání sekcí SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu, které se konalo 18. října 2017 v Brně v rámci jednání Silniční konference.


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 33829. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E

1. Zahájení
Předsedové sekcí Bezpečnosti silničního provozu Ing. Josef Mikulík, CSc. a sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D. v úvodu zasedání přivítali přítomné a uvedli hosta zasedání Ing. Michala Radimského, Ph.D.2. Zpráva o činnosti sekce SAMDI a ČSS z.s.
Sekce SAMDI se v uplynulém roce sešla na 1 zasedání (5. 4. 2017). Na tomto zasedání Bartoš představil činnost sekce SAMDI za uplynulých 10 let a připomenul diskutovaná témata všech 28 zasedání. V závěru oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy sekce SAMDI a jako svého nástupce navrhl do funkce Kočárkovou, dosavadní tajemnici sekce, která byla v hlasování všemi přítomnými do funkce předsedy zvolena. Tématem jednání byla informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016, kterou přednesly Lenka Sazmová (Ipsos), Ing. Stanislava Kubešová (ŘSD) a Ing. Jan Martolos, Ph.D. (EDIP).
Informace z 9. zasedání Rady ČSS z.s.

3. Informace o odborných akcích
4. Odborné téma k diskuzi – Problematické oblasti revize ČSN 73 6101 – Ing. Michal Radimský, Ph.D., VUT Brno
V úvodu Radimský představil důvod vzniku celkové revize normy, mezi které patří zejména novela zákonů o pozemních komunikacích a o provozu na pozemních komunikacích, ze kterých vyplývají zásadní změny (kategorie komunikace, rychlost). Stávající znění normy je z r. 2004, byly zpracovány 2 změny a 1 oprava, řada věcí je zastaralá. Změnil se názor na návrhovou rychlost, jsou nové poznatky z projektování, obměnil se vozový park. Jednání k revidované normě probíhají od září 2016, konalo se 6 připomínkových řízení, nyní je připomínkován 3. návrh.Následně Radimský postupně představil zásadní změny normy (celá prezentace bude přiložena k zápisu) a ke každé části probíhala diskuse:

- rychlost a poloměry směrových oblouků
Diskuse
Šachlová – má teoretickou otázku – je-li osobní vozidlo mezi nákladními v pravém jízdním pruhu (v = 80 km/h) a chce přejet do rychlého pruhu, prověřovali rozhledy? (Radimský – nezabývali se tím, Šachlová doporučuje ještě prověřit),
Mikulík – hypotetická otázka – při návrzích směrových poloměrů uvažovali v = 130 km/h, což diskvalifikuje politické názory na zvýšení v = 160 km/h (Radimský – budou-li větší poloměry, tak to nevadí),
Mikulík – jaký je časový horizont dokončení normy? (Radimský – 7. 11. bude další připomínkové řízení, rádi by normu odevzdali do konce roku 2017),
Kůrka – proč byly zmenšovány příčné sklony? Při modernizaci D1 se naopak příčné sklony zvyšují kvůli bezpečnosti (Radimský – vycházeli z fyzikálního konceptu a hodnoty vypočítali),
Kůrka – obává se, že bude-li chtít někdo větší sklon, bude obviněn, že plýtvá (Radimský – je ochoten o tomto ještě diskutovat),
Vorel – zůstává zachován vztah vn a charakteru území? (Radimský – v odůvodněných případech je možné vn snížit, např. podél řeky, železnice, v horském území, důležité jsou hlavně poloměry),
Vorel – upozorňuje na ovlivnění bezpečnosti, jsou-li v trase navrženy velké poloměry a najednou mezi nimi jeden malý. Dříve se posuzovalo celé území a delší úsek, byly sjednocené parametry, charakter území odpovídal kategorii,
Landa – důležité budou doprovodné komentáře, jaké prvky bude doporučeno používat a jaké nekumulovat.

- návrhové kategorie – zavedena nová kategorie 2 + 1, např. stávající S 11,5 lze „přeznačit“ bez stavebních úprav
Diskuse
Landa – jak je to se svodidlem? (např. ve Švédsku se na takovýchto komunikacích dělají všude lanová svodidla),
Radimský – byly 2 studie a diskuse při revizi, jsou 2 kategorie
• S 13,5 – protisměry jsou odděleny širší dvojitou podélnou čarou, použití baliset se obecně nedoporučuje, užití pouze jen v odůvodněných místech,
• S 15,25 – protisměry odděleny svodidlem,
• u kategorie 2 + 1 je navrhován jednostranný sklon kvůli odvodnění, střecha je složitá (Landa nesouhlasí),
Landa – jak je to s odbočováním doleva (hlavně zemědělci a sjezdy na pozemky) (Radimský – uspořádání 2 + 1 není vhodné všude,
Landa – věstník MD udává, že relativní nehodovost 2 + 1 je vyšší než na silnicích s běžným uspořádáním (Radimský – bezpečnost prověřovali, při analýze nehodovosti si pomáhali s údaji ze stoupacích pruhů, ale vyšší nehodovost jim nevyšla. Odlišné hodnoty mohou souviset s ukončováním stoupacích pruhů na horizontu, doporučují proto na horizontu navrhovat 4 pruhy a až za horizontem pokračovat s vedením 2 + 1),
Mikulík – doufá, že analyzovali švédské zkušenosti,
Landa – připomíná odpočívky u silnic vyššího významu (Radimský to považuje za důležité, ŘSD zpracovává koncepci),
Novotný – upozorňuje, že zejména na S 11,5 v uspořádání 2 + 1 jsou odpočívky potřeba, protože dochází k fatálním nehodám ve stoupacím pruhu (Radimský – nyní to v návrhu není, ale uznává, že zejména pro S 11,5 by zálivy měly význam),
Šachlová – krátké nouzové pruhy kdysi byly, ale byly vypuštěny, protože se nepoužívaly,
Vorel – budou v normě 2 kategorie S 11,5 – tj. v uspořádání 2 + 1 a 1 + 1 se širokými krajnicemi pro chodce a cyklisty? (Radimský – zjišťovali počty pěších a cyklistů na silnicích I. tříd a na zatíženějších se tito účastníci zpravidla nevyskytují).
Dále se diskuse týkala soužití pěších, cyklistů a vozidel, s tím, že toto téma by bylo zajímavé na příští společné setkání obou sekcí.

- rekonstrukce silnic a dálnic – zavedena nová kapitola 5.5
Dříve se rekonstrukce řešila jako novostavba, nyní vznikla nová kapitola, kde se rozlišuje, k jak velkému rozšíření dochází
• ≤ 1 m – řeší se dle stávajícího stavu, ale je nutné zajistit sklony, rozhledy, posuzuje se nehodovost stávající komunikace,
• > 1 m – řeší se jako novostavba.
Diskuse
Skovajsa – 1 m je uvažován pro kategorijní šířku nebo na šířku v 1 jízdním směru? (Radimský – u směrově rozdělených komunikací by šlo doplnit, že se jedná o rozšíření na každý směr),
Novotný – připomíná, že zlepší-li se komunikace, zvýší se rychlost,
Radimský – obecně cílem modernizací a rekonstrukcí není zvyšování bezpečnosti.

- klopení
Radimský uvedl, že v projektech jsou chyby, zejména ve výsledných sklonech (vzestupnice vs. niveleta), i to byl důvod zjednodušování klopení. Byl zrušen pojem „sestupnice“ a zrušen lom vzestupnice.

- vodicí proužek
Vodicí proužek byl zrušen, protože je součástí zpevněné krajnice, vodicí čára se bude pokládat na vnitřní hranu zpevněné krajnice, upřesnění bude v TP.

- výsledný sklon
Byla zrušena tabulka výsledných sklonů podle vn a druhu území. Výsledný sklon byl stanoven na 0,5 – 13 % (10 % v místech častých námraz).
Diskuse
Novotný – má připomínky, doporučuje v extrémních případech navrhovat jednostranný sklon + drážky (např. v lesních úsecích) (Radimský – souhlasí, omezení je výsledným sklonem),
Juppa – v obrázcích s výslednicemi se jedná klesání nebo stoupání?, Landa – také připomínky k obrázkům (Radimský – obrázky jsou pouze ilustrační pro představení, v normě nebudou).

- pevné překážky – nová kapitola, dříve tato problematika soustředěna do různých částí normy
Diskuse
Landa – doporučuje doplnit rozměry vpustí,
Vorel – tato kapitola se překrývá se silničním zákonem a zákonem o ochraně přírody. U pevných překážek není nakreslený zářez, je třeba uvážit, že stromy/jejich větve padají (Radimský – částečně je pamatováno v kapitole „zeleň“, na problematiku vegetace existují TP),
Šachlová – graf je zavádějící, problém je u svahu z kopce, jsou-li cestou stromy (Radimský oponuje, že by tam byla svodidla, málo je řešeno dno příkopu).

5. Stanovení termínu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání nebyl stanoven, mezi navrhovaná témata k diskusi patří Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA – Bezpečnost (a městotvornost?) mini OK a Ing. Jaroslav Martinek – Koncepce podpory městské mobility.

6. Závěr
Mikulík poděkoval Radimskému i všem posluchačům (účastnilo se cca 60 lidí) za aktivní účast. Diskuze přinesla užitečné podněty pro závěrečnou fázi zpracování revize normy.
I letošní společné zasedání potvrdilo užitečnost takovýchto společných aktivit na půdorysu Silniční konference a bylo by vhodné jej opět zařadit do programu příští Silniční konference.
Jedním z možných témat by mohla být problematika sdíleného prostoru pro motorovou a cyklistickou dopravu ve stávajícím uličním profilu.
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 18. 10. 2017

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram