ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

34. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

24. března 2021, 14:00 hod, online MS TEAMS

 

1. Zahájení

Předsedkyně sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková zahájila online zasedání a přivítala přítomné (17 připojených účastníků jednání). Ve stručnosti seznámila s připraveným programem.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI

Kočárková informovala o tom, že sekce SAMDI se v uplynulém roce 2020 z důvodu pandemie nesešla. Poslední zasedání se konalo 23. října 2019 v Českých Budějovicích v rámci Silniční konference, bylo společné se sekcí Bezpečnosti a tématem k diskusi bylo „Využitelnost a věrohodnost dat v dopravě“.

Včera 23. 3. 2021 2019 se konalo 7. zasedání Rady ČSS z.s., na kterém byli přítomní seznámeni s výsledky hospodaření v r. 2020 a návrhem rozpočtu ČSS z.s. na rok 2021.

V r. 2020 bylo pouze 1 zasedání Rady ČSS z.s., a to na jaře. Příští, 8. zasedání Rady ČSS z.s. je plánováno v rámci Silniční konference v Olomouci začátkem září 2021. Je připravován 10. sjezd ČSS z.s., a to na pátek 3. prosince 2021.

ČSS z.s. má nové webové stránky https://www.silnicnispolecnost.cz/.

Stav publikace DI – nyní shromážděno cca 400 stran, některá témata jsou ale stále nedopracováno. Jednání s grafikem byla započata na jaře 2020. Plánem je letos publikaci připravit, tj. zrevidovat připravené kapitoly a dokončit rozpracované kapitoly, bude-li k tomu vhodná situace, tak ji v r. 2022 vydat.

Články a příspěvky do Silničního obzoru jsou vítány.

3. Informace o odborných akcích

  1. 28. dubna 2021 – seminář Témata světových silničních kongresů – online
  2. 26. – 27. 5. 2021 – plánován seminář XXI. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. V loňském roce byl seminář zrušen, téma i příspěvky zůstávají. Spolupořadatelem konference je opět kromě Brněnských komunikací Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem bude „Složitě projednat, jednoduše postavit“ (Aspekty navrhování a realizace dopravních projektů v kontextu limitů povolovacích procesů), ve 3 blocích je připraveno přes 20 přednášek z České republiky a ze Slovenska, více info na http://www.dopravneinzenyrskedny.cz/Dodatečně byla zveřejněna informace, že seminář je v r. 2021 zrušen a další je plánován na 25. – 26. 5. 2022,
  3. 8. – 9. 9. 2021 – připravuje se Silniční konference v Olomouci (v r. 2020 zrušena, program rámcově zůstává, je mírně upravován),
  4. 15. 2. 2021 – konala se „Silniční minikonference on-line“, informace jsou na webu ČSS a záznam je k dispozici na https://www.silnicnikonference.eu/minikonference/.

 

4. Odborné téma k diskuzi – Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0) – Ing. Jaroslav Martinek

Kočárková nejprve informovala, že v listopadu 2020 došlo k dohodě Martinek – Bartoš – Kočárková (následně bylo projednáno i na předsednictvu ČSS z.s.) o tom, že sekce SAMDI by garantovala web „Akademie městské mobility“ (více na https://www.akademiemobility.cz/). Byla připravena Metodika SUMP 2.0, ČSS z.s. se stala externím aplikačním garantem v rámci grantu TAČR.

14. 12. 2020 se online na MD konala pracovní porada „Koncepce městské aktivní mobility“, Kočárková zde představila vazbu sekce SAMDI na Koncepci městské a aktivní mobility 2021 – 2030 a konkrétně na kapitolu 2.3.5. (koordinace aktivní mobility). Sekce SAMDI bude spolu s dalšími organizacemi (např. spolek Partnerství pro městskou mobilitu a dopravní vysoké školy) představovat odborné a metodické zázemí pro podporu aktivní a městské mobility. Tato aktivita je v souladu s odbornými záměry PIARC a jeho pracovních výborů, zejména TC 2.1 Mobilita v zastavěném území. Výbor se zaměřuje zejména na potřeby veřejnosti v oblasti mobility v souvislosti s dojížděním, zejm. atraktivní práce ve městě + bydlení na předměstí či na venkově; zvyšování potřeb každodenní dopravy, kdy je denně překračována kapacita dopravních sítí. Strategický plán PIARC požaduje řešit tématiku potřeb a služeb v oblasti mobility (nejen pouze v oblasti dopravy!!!) a multimodalitu nejen ve městě, ale v celém metropolitním regionu. Výstupy budou představeny na XXVII. Světovém silničním kongresu (WRC), který se bude konat 2. – 6. 10.  2023 v Praze, což je velká příležitost pro odborníky z ČR k výměně zkušeností.

Poté navázal Martinek prezentací, která je součástí zápisu. Martinek vyjádřil záměr pokusit se navázat partnerství a udělat něco pro naše města, kraje, vládu, MD. Pro spolupráci vidí velkou perspektivu v sekci SAMDI. V rámci prezentace nejprve představil návaznost sekce SAMDI na Koncepci městské aktivní mobility. Následně seznámil přítomné se strukturou webu Akademie městské mobility. Na závěr byl představen úkol pro všechny, kdy požádal o napsání 2 příkladů dobré praxe.

V diskusi nejprve Bartoš uvedl, že z pozice ČSS z.s. je podpora odborné práce sekcí. V ČR je nyní připravena Metodika městské a aktivní mobility do r. 2030 a Metodika SUMP 2.0.  Na implementaci by se měla společně podílet ČSS z.s. prostřednictvím sekce SAMDI, spolek Partnerství pro městskou mobilitu a vysoké školy, SAMDI může tuto činnost koordinovat. V Silničním obzoru č. 5 vyjde k tématu článek, poté bude diskutováno v samostatném bloku v rámci Silniční konference v září 2021 a aktivity vyvrcholí na Světovém silničním kongresu připravovaném na říjen 2023 v Praze. Proto také bylo sezváno jednání sekce, aby započala diskuse, jak s tématem naložit a jak dále.

Krejčí se dotázal, co se od nás očekává? Jako SAMDI se aktivit účastnit můžeme, za sebe je však praktik a potřebuje slyšet, co má dělat.

Martinek odpověděl, že Krejčí již dávno spolupracuje, když posílá příklady dobré praxe, je třeba je jen zpropagovat. Zajímavé příklady posílají i Heinrich a Novotný, je možné dát je na web. Nato Krejčí nabídl, že může poskytnout podklady ke dvěma akcím – pořádají již 5. ročník soutěže „Do školy na kole“ a akci „Cyklojízda ostravských starostů“. Dále uvedl, že v Ostravě dělá velké investice DP, hlavně do tramvají, elektrobusů, zda by se také hodilo?  Novotný se přidal, že též může nějaké příklady poslat, ale spíše jen odkazy.

Landa doporučil uvádět i negativní příklady jako odstrašující příklad, Novotný se toho obává, aby pak někdo nepoužil.

Bartoš se zamyslel nad tím, jak vše manažersky provést, jak komunikovat, jak provázat se stránkami ČSS z.s., zda nestanovit redakční radu – malou skupinku, která by se scházela 4x do roka a revidovala příspěvky. Kočárková požádala, aby jí zájemci o práci v redakční radě napsali (pozn. – během dne se ozvali Krejčí a Heinrich).

Bartoš se dotázal zástupců VŠ, jak se dívají na spolupráci, dále by jej zajímal názor zástupce CDV.  Frič uvedl, že za CDV, v.v.i. se nebude vyjadřovat ani nebudou na této aktivitě spolupracovat.

Radimský polemizoval o tom, jak by mělo být partnerství VŠ a SAMDI při záštitě webu vnímáno? Myslí si, že pod některé články není vhodné se podepsat, Heinrich se přidal, Martinek oponoval, že proto jsme se sešli, abychom si pravidla nastavili a domluvili se. Podle Martinka celá záležitost nespěchá, je třeba vše doladit do WRC 2023 v Praze. Projekt je výstupem TAČR, strukturu by doporučoval nechat ve 3 částech, jak byla navržena (strategie, marketing, opatření).

Kočárková závěrem shrnula, že uděláme pracovní skupinu, další diskuse proběhne na zasedání v září na Silniční konferenci.

5. Různé

Landa zmínil, že by bylo vhodné diskutovat téma „zranitelní účastníci provozu mimo města“, neboť v extravilánu jsou úzké nebo žádné krajnice, nebezpečné autobusové zastávky, nevyhovujícím způsobem jsou prostorově uspořádány mosty (např. nemožnost využití revizních chodníků pro chodce). Často se s tímto problémem setkává při zpracování bezpečnostního auditu. Kočárková se dotázala, jak toto téma pojmout. Landa by k tomuto rád vedl diskusi se zpracovateli norem a zástupci VŠ. Kočárková a Bartoš se domnívají, že téma spadá spíše pod hlavičku sekce Bezpečnosti, případně by bylo vhodné řešit na společném zasedání obou sekcí.

Novotný uvedl, že obor dopravního inženýrství je degradován po odborné stránce, projektanti nevědí o technologii, dopravním proudu a dalších souvislostech, jsou úzce specializováni. Zástupci VŠ (Kočárková – ČVUT v Praze, Mahdalová – VŠB v Ostravě, Radimský – VUT v Brně) uvedli, že obecně klesá zájem studentů o technické obory (těžké studium, nejeví se jako atraktivní, resp. ani ve společnosti není obor propagován). Na všech zmiňovaných VŠ jsou v oborech, věnujících se dopravním stavbám a dopravnímu inženýrství, pouze jednotky studentů a tím i velmi malý počet absolventů v oboru. Zástupci VŠ se spolu s dalšími kolegy (Landa, Novotný) shodli na tom, že je třeba obor „zatraktivnit“, zapojit státní manažery (např. MD, SFDI).

 

6. Stanovení termínu dalšího zasedání

Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno začátkem září 2021v rámci Silniční konference v Olomouci, je připravováno téma „Udržitelná městská mobilita – příklady spojené se Strategií Olomouckého kraje a dalších měst ČR“ a budeme pokračovat v diskusi k webu „aktivní mobility“.

Vzhledem k diskusi v bodě různé bylo dohodnuto, že by bylo vhodné uspořádat ještě vložené zasedání, které by se konalo během letních měsíců 2021 jako společné zasedání pro sekce SAMDI a Bezpečnosti na téma „Zranitelní účastníci provozu v extravilánu“.

7. Závěr

Kočárková poděkovala všem přítomným za aktivní účast. Jednání bylo ukončeno v 16:15 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 24. 3. 2021

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram