Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci a přátelé České silniční společnosti,

v čase probíhající pandemie, kdy je omezena či omezována činnost průmyslové výroby, služby, výuka na všech typech škol je i zasažena a omezena činnost ČSS společnosti a jejích poboček. I přes nastalá úskalí pracuje předsednictvo, odborné sekce a sekretariát společnosti dál.

Bez narušení a výpadku bylo realizováno další číslo časopisu Silniční obzor. S velkou radostí musím referovat, že byla ČSS vydána odborná publikace Doc. RNDr. Františka Kresty, Ph.D. Úprava zemin. Tu budete moci zakoupit v budoucnu na odborných akcích pořádaných či spolupořádaných ČSS. Případně můžete získat informace o publikaci a možnosti jejího objednání zde na webových stránkách společnosti. Stále se také aktivně pracuje na dvoudílné publikaci Dopravní inženýrství pod vedením Ing. Dagmar Kočárkové.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu byla zrušena resp. přesunuta celá řada odborných akcí. Jednalo se o  semináře Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a Dopravně inženýrské dny, konferenci s mezinárodní účastí Přeshraniční spolupráce, ty všechny byly přesunuty na příští rok. Workshop s tématem Témata světových silničních kongresů  bude přesunut s největší pravděpodobností jako samostatný blok na Silniční konferenci, která se uskuteční v Olomouci v 21. - 22.10. 2020. Na uspořádání konference, odborném programu, doprovodné výstavě se aktivně pracuje. Informace ke konferenci budou postupně zveřejňovány na nových webových stránkách www.silnicnikonference.eu .

ČSS pracuje kontinuálně na přípravách Světového silničního kongresu v roce 2023 v Praze. Hlavním cílem v tomto roce je zpropaovat akci mezi odborníky v České a Slovenské republice a zjistit zájem, případně překážky v jejich účasti na kongresu. Každý rok budeme pořádat setkání odborné veřejnosti se zástupci obou zemí v organizaci PIARC. Bohužel letošní setkání muselo být vzhledem k nastalé situaci zrušeno.

ČSS vyhlásila třetí ročník soutěže za nejlepší disertační práci v silničním stavitelství v roce 2020. Podrobné informace k soutěži a přihlášku do soutěže je možné najít zde.

ČSS upozorňuje na Závazný pokyn k poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury a prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele pro ŘSD ČR, SŽ a ŘVC. Podrobnější informace lze nalézt na našich webových stránkách 

Na závěr bych Vám rád popřál hlavně zdraví a sílu v návratu do běžného života.

Petr Mondschein
předseda ČSS