Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017, hlavní téma - Výsledky CSD 2016


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338
28. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
5. dubna 2017, 14:00 hod, sídlo firmy Ipsos s.r.o., Slovanský dům,
Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1

1. Zahájení
Předseda sekce SAMDI Ing. Luděk Bartoš v úvodu zasedání přivítal přítomné a poděkoval Lence Sazmové a Ing. Stanislavě Kubešové za přijetí pozvání na toto zasedání, kde budou informovat o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI
Bartoš informoval, že sekce SAMDI se v uplynulém roce sešla na 2 zasedáních, a to v červnu 2016, kde bylo tématem „Informace o průběhu Celostátního sčítání dopravy 2016“, a v říjnu v rámci Silniční konference, kde se konalo společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu s tématem „Přechod pro chodce versus místo pro přecházení – otázka značení a bezpečnosti“. Dále v krátké prezentaci Bartoš představil činnost sekce SAMDI za uplynulých 10 let a připomenul diskutovaná témata všech 28 zasedání. V závěru oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy sekce SAMDI .

3. Volba vedení sekce
Bartoš v souvislosti se svojí rezignací navrhl jako svého nástupce ve funkci Ing. Kočárkovou, dosavadní tajemnici sekce. Vyzval přítomné k dalším návrhům na předsedu, žádné nezazněly. Přítomní hlasovali o tom, že Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. se stane předsedkyní sekce SAMDI, s výsledkem 16 – 0 – 1. Poté Bartoš předal Kočárkové řízení zasedání.

4. Informace o odborných akcích

  1.  24. – 25. 5. 2017 se budou konat XVIII. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. Kubr informoval, že spolupořadatelem konference bude kromě Brněnských komunikací stejně jako v loňském roce Dopravní podnik města Brna, a.s. Tématem bude „Inteligentní systémy – doprava, parkování, veřejná doprava“, ve 3 blocích je připraveno 18 přednášek z České republiky a ze Slovenska. Kočárková přislíbila, že přihláška s pozvánkou bude členům sekce rozeslána spolu se zápisem,
  2. v termínu 18. – 19. 10. 2017 připravuje přípravný výbor Silniční konferenci v Brně na výstavišti v pavilonu E. Časový harmonogram konference je připravován ve stejném duchu jako v loňském roce, tj. v prvním dni bude hlavní část konference zakončena pozdějším obědem a v odpolední části bude vyhrazen prostor pro setkání sekcí ČSS z.s., návštěvu výstavy a pro konání exkurze,
  3. ostatní – Novotný upozornil na konferenci Dopravní infrastruktura 2017 (jdeo pokračování konference Bezpečná dopravní infrastruktura – 12. ročník s tematickým zaměřením „bezpečná dopravní infrastruktura a plánování dopravní infrastruktury“), koná se v Litomyšli ve středu 31. května a ve čtvrtek 1. června 2017, více informací najdete na www.kdi.cz.

6. Různé
Bartoš informoval o čísle 5 časopisu Silniční obzor, které je zaměřeno na dopravní inženýrství, a dotázal se přítomných, zda mají námět na příspěvek.
Novotný doplnil informaci k 10 letům činnosti sekce SAMDI – diskuse k problematice okružních křižovatek měla smysl, technické podmínky byly odevzdány a schváleny
a v průběhu jejich přípravy došlo k významným revizím. Technické podmínky tedy budou pro budoucnost navrhování a schvalování okružních křižovatek přínosné, přispějí k rozšíření jejich používání i na významných tazích, protože byla navržena i řešení těchto křižovatek na trasách nadrozměrných nákladů. Jako garant cyklostrategie Novotný připomenul, že probíhaly také diskuse nad revizí TP 179 a byla zařazena řada moderních prvků. Na příštím zasedání by Novotný uvítal jako téma k diskusi „jsou OK městotvorný prvek či nikoliv?“ – s tím, že nejsou městotvorným prvkem, se setkává při řadě jednání, prosazování OK ve městech je problém.
Bartoš souhlasil, že také narazil na tento problém a OK byla zamítnuta s tím, že se někomu nelíbila. Přiklonil se k tomu, že by bylo vhodné diskusi vést, ale nejen mezi sebou, ale také např. s politiky, architekty.
Cach rovněž s diskusí souhlasí, i když vidí různé aspekty. Landa se dotázal, zda jsme schopni argumentovat.
Šachlová se dotázala Seidla, jak pokračuje diskuse ohledně dopravní značky V7b. Seidl informoval, že se začínají zpracovávat TP 65, názor na tuto značku, který vyplynul z diskuse na 27. zasedání SAMDI, přednesl při 1. projednávání, kde se nesetkal s jednoznačným názorem na tuto problematiku. Dále se bude jednat. Cach připomenul, že by bylo zapotřebí zahrnout i problematiku cyklistů.

7. Stanovení termínu dalšího zasedání
Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno na odpoledne prvního dne Silniční konference, tedy 18. 10. 2017, v Brně na výstavišti v pavilonu E. Námět na odborné téma, které by mohlo být probráno, je problematika „městotvornosti OK“. Novotný namítl, že by tuto diskusi potřeboval vésti dříve, předběžně v průběhu června. S náměty na další odborná témata je možné se obrátit přímo na Kočárkovou.

5. Odborné téma k diskuzi – Informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016 – Ing. Stanislava Kubešová (ŘSD), Lenka Sazmová (Ipsos, s.r.o.), Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o.)
V úvodu Ing. Kubešová poděkovala za pozvání na zasedání a připomenula více než 50 ti letou historii CSD. Upozornila na kroky MD, které v rámci úspor navrhlo snížit počet kategorií vozidel na 8+1 (následně ŘSD prosadilo sčítání původního počtu kategorií 12+1) a snížit počet sčítaných úseků (vypuštění úseků na silnicích II. tříd, kde z minulého sčítání projelo méně než 500 voz/den, ŘSD některé úseky dodatečně zařadilo). Výsledně probíhalo
CSD 2016 na 6 080 sčítacích úsecích („SÚ“) z 8 350 SÚ bez SÚ na místních komunikacích. Sčítalo se na dálnicích, silnicích I. třídy, na vybraných silnicích II. a III. třídy a 12 statutárních městech, ve 13 ti sčítacích termínech, v terénu se pohybovalo kolem 4 500 sčítačů.
Sčítání zajišťovala firma Ipsos s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Manažerka projektu pí. Sazmová seznámila přítomné s tím, jak probíhalo CSD. Nejprve informovala o tom, že firma Ipsos s.r.o., po dohodě s ŘSD, použila pro CSD nové technologie, tj. vyvinula mobilní aplikaci pro sčítání a zřídila web pro správu směn. Následně podrobně popsala, jak pomocí aplikace v chytrých telefonech probíhal sběr dat, spolupráce a komunikace se sčítači včetně kontroly polohy sčítače a nasčítaných dat.
Landa se dotázal, jak byly ošetřeny při virtuální komunikaci se sčítači smlouvy a pojištění, Sazmová uvedla, že vše probíhalo v souladu s legislativou a žádné problémy nebyly zaznamenány, ani žádný úraz v souvislosti se sčítáním. Vorel se dotázal, zda se sčítači nacházeli na vhodných místech (např. ve vozidle, v přístřešku, apod.), Kubešová sdělila, že při prováděných kontrolách se většina sčítačů nacházela na vhodném a bezpečném místě. Vorel se ještě dotázal, zda byli sčítáni cyklisté a chodci, Kubešová odpověděla, že cyklisté byli sčítáni pomocí aplikace a sčítání chodců nebylo zadáno.
S dalšími informacemi pokračovala Ing. Kubešová a doplnila, že výstupy z automatických sčítačů na dálnicích byly doplněny o cca 40 míst, kde proběhlo sčítání ručně k upřesnění skladby dopravního proudu. Poté představila, jaké jsou výstupy CSD 2016:

Dále uvedla, že mimo zakázku jsou zpracovávány mapy krajů a mapky měst (odbor silniční databanky a NDIC Ostrava) a webová aplikace http://scitani2016.rds.cz, kde budou postupně aktualizována data (nyní předběžné tabulkové výstupy, finální podoba bude zveřejněna v průběhu května 2017). V závěru Kubešová představila grafy zobrazující vývoj dopravního zatížení komunikací, vývoj dopravních výkonů, rozdělení skladby dopravního proudu v jednotlivých letech.
V diskusi se Heinrich dotázal, zda byly brány v úvahu uzavírky, které byly během CSD, a zda na ně byl brán zřetel, Kubešová odpověděla, že uzavírky řešili spolu se zhotovitelem a bylo-li to možné, přeložili sčítací termíny na dobu po skončení uzavírky.
Informace k CSD 2016 uzavřel svojí prezentací Ing. Martolos a představil závěry z výpočtů, provedených firmou EDIP. Byly určeny přepočtové koeficienty ze 4 hodinových sčítání na denní resp. RPDI. Pro upřesnění koeficientů byly použity přenosné detektory, pomocí nichž se na 20 místech měřilo vždy 1 týden v každém měsíci. Nově vypočtené koeficienty byly porovnány s koeficienty z r. 2010. V souvislosti s tím EDIP navrhuje přepočtové koeficienty aktualizovat, resp. aktualizovat TP 189.
V diskusi zazněl dotaz na silnice pro motorová vozidla, rozsáhlé opravy dálnic a jejich vliv na dopravu.
Kubešová závěrem vyjádřila spokojenost nad průběhem CSD 2016, Martolos potvrdil kvalitní data s minimem měření (cca 2%), která vykazovala nevěrohodnost. Bartoš doporučil, aby při příštím CSD byly do sčítání zahrnuty opět všechny silnice II. třídy, což Kubešová rovněž podpořila, neboť v CSD 2016 v některých krajích řada silnic ze sčítání vypadla a data nejsou. Vorel potěšil přítomné tím, že na zasedání Rady ČSS 29. 3. 2017 Mgr. Skovajsa, který prezentoval výsledky CSD 2016, připustil, že vypuštění množství silnic II. tříd ze sčítání byla chyba a tyto úseky že budou do příštího sčítání vráceny.
Kubešová na závěr oznámila, že příští CSD je plánováno na rok 2020.

8. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 16:20 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 5. 4. 2017

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram